Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:116-122

Управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнеспроцесів

А. Желєзняк, к. е. н., доцент,
Lviv National Agrarian University
І. Іваницький, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Наведені результати дослідження перспектив управління ресурсами аграрних підприємств за оптимізації бізнес-процесів у сільському господарстві та їх інформаційного забезпечення. Задіяно загальні й спеціальні наукові методи, які ґрунтуються на об’єктивних законах економіки: метод теоретичного узагальнення та аналізу і синтезу – для вивчення теоретичних аспектів управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів; розмаїті прийоми економікостатистичного методу – для наочної ілюстрації досліджуваних явищ; монографічний метод – для обґрунтування необхідності оптимізації бізнес-процесів у сільському господарстві; абстрактно-логічний – для узагальнення результатів досліджень, формулювання висновків і пропозицій. Розглянуто основні бізнес-процеси в сільському господарстві. Проаналізовано основні обмеження, пов’язані з реалізацією допоміжних та обслуговуючих процесів у сільському господарстві. Виділено «вузькі» місця бізнес-процесів в аграрній сфері на прикладі рослинництва. Узагальнено основні дослідження з теорії обмежень систем і виділено основні можливі наслідки її практичного застосування в аграрному бізнесі, спрямовані на підвищення ефективності управління ресурсами підприємства. Запропоновано основні результати оптимального поєднання системи планування господарської діяльності та впровадження автоматизованої системи управління операційною діяльністю, спрямованого на підвищення прибутку підприємства. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку наукові підходи до питань ефективного управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх реалізація дасть змогу аграрним підприємствам отримати додатковий дохід за використання наявних ресурсів через поетапне подолання обмежень та оптимізацію бізнес-процесів у господарській діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ресурси, сільське господарство, бізнес-процеси, оптимізація

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Кокс Д. Цель. Процесс непрерывного совершенствования [Электронный ресурс] / Д. Кокс, Э. Голдратт. – Режим доступа : https://bookmate.com/reader/iye7A0hV.

2. Пенцак Є. Майбутнє українського агробізнесу забезпечить ефективний менеджмент, а не чорноземи [Електронний ресурс] / Є. Пенцак. – Режим доступу : http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/majbutnje-ukrajinskogo-agrobiznesu-zabezpechit-efektivnij-menedzhment-ane-chornozemi-233/.

3. Фоміна О. В. Управлінський облік за теорією обмежень [Електронний ресурс] / О. В. Фоміна. – 2015. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/187.pdf.

4. ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі : путівник щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ/DCFTA) між Україною та ЄС. – К. : Представництво ЄС в Україні, 2013 – 10 с.

5. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України №686 від 14.04.16 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

6. Ковальчук І. В. Управління запасами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / І. В. Ковальчук, Т. В. Косарєва // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С.86–94.

7. Ліпич Л. Особливості формування бізнес-процесів на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Л. Ліпич, Л. Ющишина. – 2009. – Режим доступу : http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer/Zem/2009/files/09llgaae.pdf.

8. Петренко О. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві / О. Петренко, А. Македонський // Аграрна економіка. – 2008. – Т. 1, № 1–2. – С.44–55.

9. Ткачук В. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств як передумова розвитку диверсифікації / В. Ткачук. О. Кільницька // Аграрна економіка. – 2011. – Т. 4, №1–4. – С. 150–156.

10. Липчук В. SWOT-аналіз фермерських господарств / В. Липчук, О. Кордоба // Аграрна економіка. – 2009. – Т. 2, №3–4. – С. 102–107.