Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:5-15

Моделювання інноваційних процесів у західних областях України

Т. Пасічник, к. ф.-м. н., доцент

Львівський національний університет ім. Івана Франка,

В. Смолінський, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет,

Г. Бабій, здобувач Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України

АНОТАЦІЯ

Більшість складних систем можна описати за допомогою декількох нелінійних змінних – параметрів рівняння. У найважливіших областях простору параметрів, де змінюються кількість або стійкість рішень, систему можна описувати за допомогою одних і тих самих співвідношень. Це вимагає локаль-ного аналізу поведінки системи. Показано реалізований метод квазістатичних нерівноважних потенційних функцій, якими для регіонів виступають валовий регіональний продукт та грошові доходи населення регіону. Застосування зазна-ченого методу дало змогу описати їхню нелінійну взаємодію з іншими показниками, зокрема з такими, як капітальні інвестиції, витрати на виконання наукових і науково-технічних робіт, витрати на інно-ваційну діяльність промислових підприємств. Метод діаграмного аналізу поточних станів об’єкта дослідження застосовано для знаходження то-чок біфуркацій в процесі самоорганізації регіональної соціально-економічної системи. За допомогою цього методу вдалося за діаграмами ідентифікувати поточний стан економіки західних областей Ук-раїни. Статистичні дані, вибрані для аналізу, досліджували як у повному обсязі, так і частинами. Декомпо-зицію проводили відповідно до принципу пошуку локальних максимумів і мінімумів, суть якого полягає у вивченні зміни тенденції поведінки системи на невеликих інтервальних ділянках. У зв’язку з цим фіксу-вали момент зміни тенденції, який і є початком нового інтервалу. У результаті утворювалися інтер-вали даних різної тривалості. Так забезпечували точнішу апроксимацію моделлю експериментальних даних на кожній з ділянок розбиття.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інновації, коефіцієнт кореляції, моделювання економічних процесів, нелінійні моделі, регіональні соціально-економічні моделі, апроксимуючі функції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Братченко, Н. Ю., 2005. Разработка схемы исследования нелинейных динамических систем. Вестник ТИСБИ, 2, с. 46–54.

Кравець, І. В., 2012. Моделювання інноваційного розвитку сільськогосподарських підпри-ємств. Продуктивність агропромислового виробництва (економічні науки), 22, с. 18–24.

Луцків, О., 2008. Принципи формування регіональної інноваційної політики. Аграрна еко-номіка, 1(1–2), с. 80–86.

Ляшенко, О. та Булавська, Г., 2012. Світовий досвід моделювання інноваційних процесів: макропідхід. Управлінські інновації: зб. наук. пр. ТНЕУ, 1, с. 64–76.

Макаров, В. Л., 2009. Обзор математических моделей экономики с инновациями. Экономика и математические методы, 1(45), с. 3–14.

Рогоза, М. Є. та Вергал, К. Ю., 2011. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: [монографія]. Полтава: РВВ ПУЕТ.

Рудь, Н. Т., 2010. Моделювання інноваційних процесів регіону. Вісник Луцького національ-ного технічного університету,10, с. 52–59.

Рузанов, А. И., 2013. Особенности математического моделирования экономических процес-сов в условиях перехода к инновационной экономике. Вестник ННГУ им. Н. И Лобачевского, 3(3), с. 222–225.

Синявська, І., 2011. Кадрове забезпечення активізації інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору. Аграрна економіка, 4(1–4), с. 98–100.

Шиян, А. А., Ванжула, Д. Г. та Стадник, В. В., 2009. Теоретико-ігрова модель для дослі-дження умов мотивації інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету, 4(2), с. 145–148.

Ястремська, О. М. та Тонєва, К. В., 2010. Моделювання інноваційних процесів. Харків: ХНЕУ. Duguet, E. and Kabla, I., 2000. Appropriation strategy and the motivations to use the patent sys-tem: an econometric analysis at the firm level in French manufacturing. The economics and economet-rics of innovation, Springer US, рp. 267–305.

Griffith, R., Huergo, E., Mairesse, J. and Peters, B., 2006. Innovation and Productivity across Four European Countries. Oxford Review of Economic Policy, 22(4), рp. 483–498.

Hall, B. H. and Mairesse, J., 2006. Empirical Studies of Innovation in the Knowledge Driven Economy Introduction to a special issue on: «Empirical studies of innovation in the knowledge driven economy». Economics of Innovation and New Technology, 15, рp. 289–299.

Herrerias, M. J., Cuadros, A. and Luo, D., 2013. Ownership Reform, Innovation, and Energy Inten-sity: Further Research across Chinese Regions. The University of Nottingham. – Working Paper Se-ries, 9, pр. 2–36.