Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:27-35

Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Л. Петришин, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.027

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано раціональні обсяги і форми державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств. Викладено основні положення методики оцінки рівня державної фінансової підтримки сільського господарства, яка використовується Організацією економічного співробітництва та роз-витку. Проведено огляд результатів досліджень окремих учених у цій сфері та використовуваних ними методик. Проведено оцінку рівня державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні. Наголошено про її недостатній рівень як порівняно з країнами – членами ЄС, так і відносно економічних можли-востей. Встановлено, що основна причина такої ситуації полягає не так у хронічній нестачі коштів у державному бюджеті, як у недостатньому розумінні владними структурами закономірностей розвит-ку економіки. Проведено конкретні розрахунки необхідних обсягів державної фінансової підтримки сільськогос-подарських підприємств у доларах США та її розподілу за галузями та напрямами розвитку сільських територій. Основними формами прямої підтримки визначено погектарні виплати та виплати з розра-хунку на одну голову тварин і птиці. Визначено конкретні показники підтримки, які дають змогу підвищити рівень рента-бельності виробництва продукції рослинництва і тваринництва, а також вик-ликають у підприємців почуття впевненості в тому, що держава зацікавлена в результатах їхньої праці. Обґрунтовано необхідність стабілізації обсягів фінансової підтримки. Аргументовано висновок про необхідність застосування саме таких підходів у розробці державного бюджету в майбутньому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарські підприємства, державна підтримка, фінанси, державний бюджет, вдосконалення

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Bachev, H., 2012. Assessment of impacts of EU CAP on Bulgarian Farms. Икон. упр. селск. cтоп., 57 (1), рр. 14–29.

Jitea, M. I., Dumitras D. E. and Simu, V. A., 2015. An ex-ante impact assessment of the common agricurtural policy reform in the north-western Romania. Agricurtural economics, 61(2), рp. 88–103.

Naglowa, Z. and Gurtler, M., 2016. Consequenses of supports to the economic situation of farms with respect to their size. Agricurtural economics. 62(7), рр. 311–323.

Pechrova, M., 2015. Impact of the rural development programme subsidies on the farms inefficien-cy and efficiency. Agricurtural economics, 61(5), рр. 197–204.

Piworowicz, J. Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce [online] Available at: //http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/-piworowicz_j.pdf [Дата звернення 26 жовтня 2017].

Vitunskiene, V., Baltuslene, J. and Rekasros, T., 2013. Potential impacts of reform of direct pay-ments on agricurtural household income in Lithuania. Zemesukiomokslai, 20(4), рр. 293–307.

Бородіна, О. М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефек-тивність [online] Доступно: https://www.google.com.ua/search? [Дата звернення 26 жовтня 2017].

Вдовиченко, А. Урядова підтримка сільського господарства: дискусії щодо оцінки за мето-дикою ОЕСР [online] Доступно: http://ngoipr.org.ua/blog/uryadova-pidtrymka-silskogo-gospodarstva/ [Дата звернення 26 жовтня 2017].

Кернасюк, Ю. В. Світовий досвід державної підтримки агробізнесу [online] Доступно: http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/5581-svitovyi-dosvid-derzhavnoii-pidtrymky-agrobiznesu.html [Дата звернення 26 жовтня 2017].

Мельник, Т. М. та Головачова, О. С. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід [online] Доступно: http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Melnyk,20Golovachova.pdf [Дата звернення 26 жовтня 2017].

Филиппов, Р. В., 2014. Международный опыт субсидирования сельского хозяйства и продо-вольственная безопасность России. Науковедение. Интернет-журнал, 1 [online] Доступно: http://naukovedenie.ru/PDF/63EVN114.pdf [Дата звернення 26 жовтня 2017].