Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:34-42

Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави

Р. Содома, к. е. н.

Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Досліджено особливість кредитування аграрних підприємств з використанням аграрних розписок. Вио-кремлено чинники впливу на аграрний бізнес, які стримують його розвиток. Охарактеризовано аграрні розписки як інноваційний спосіб фінансування агровиробників. Показано сучасний стан використання аграрних розписок на прикладі пілотного проекту, в якому взяли участь вісім областей України, та сформовано алгоритм банківського кредитування. Оцінено досвід Бразилії щодо процесу кредитування під майбутній урожай. Систематизовано проблемні аспекти введення в обіг аграрних розписок, що стримують ефективність застосування сільськогосподарськими підприємствами цього інструменту в процесі залучення фінансових ресурсів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аграрні розписки, аграрні підприємства, банківське кредитування, майбутній урожай, моніторинг.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Ведення аграрного бізнесу в Україні. Український клуб аграрного бізнесу, [online] Доступно: http://ucab.ua/ [Дата звернення 21 вересня 2017].

Жаренко, В. Ф., 2013. Застава майбутнього урожаю за аграрною розпискою. Правовий вісник української академії банківської справи, 2(9), с. 82–87.

Закон України «Про аграрні розписки» за станом на 11.08.2013 р., 2013. Відомості

Верховної Ради України, №50, с. 695.

Калетнік, Г. М., 2012. Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового забезпечен-ня аграрного виробництва. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки, 4(70), Т. 2, с. 74–79.

Коваленко, Т. та Лук’яненко, А., 2014. Векселя vs. аграрні розписки: спільне та відмінне.

Агробізнес сьогодні, 22(293). [online] Доступно: http://www.agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/1864-vekselya-vs-agrarni-rozpiski-spil-ne-ta-vidminne.html [Дата звернення 8 вересня 2017].

Матеріали офіційного сайту Міністерства агрополітики і продовольства України. [online] Доступно: http://minagro.gov.ua [Дата звернення 1 жовтня 2017].

Нові інструменти фінансування під майбутній врожай. Бразильський досвід впровадження системи CPR. Можливості та реалії для України [online] Доступно: https://www.google.com.ua/#q=amdi.org.ua%2F...%2FPHFAMDI [Дата звернення 8 вересня 2017].

Онисько, С. М., Грубінка, І. І. та Содома, Р. І., 2015. Парадигми сучасного стану кредиту-вання діяльності аграрних підприємств. Аграрна економіка, 8(1–2), с. 31–38.

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Ро-зпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р [online] Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р [Дата звернення 12 жовтня 2017].

Радченко, Н. Г., 2013. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогос-подарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 1(1), с. 356–361.

Стойко, О. Я., 2013. Кредитування сільськогосподарських виробників під заставу майбут-нього врожаю з використанням аграрних розписок. Наукові читання – 2013: наук.-теорет. зб., 2, с. 141–144.

Черевко, Г. В., 2017. Стан, проблеми і перспективи фермерства в Україні. Аграрна економі-ка, 10(1–2), с. 74–81.

Wright I., 1922. Bank Credit and Agriculture under the National and Federal Reserve Banking sys-tems. New York: McGrawHill Book Company, Inc.