Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:43-49

Аудит ефективності як складова системи контролю за державними активами

А. Любенко, д. е. н., професор

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Львівський національний аграрний університет,

Ю. Кійко, аспірант

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

АНОТАЦІЯ

Проведено детальний аналіз особливостей державного фінансового контролю та виділено основні ета-пи його розвитку. Досліджено зміст аудиту ефективності на основі міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю INTOSAI та проаналізовано положення стандарту ISSAI 300 «Основні принципи аудиту ефективності», обґрунтовано важливість та необхідність його імплементації у вітчизняну практику. Виділено основну мету аудиту ефективності та обґрунтовано основні його завдання в межах держав-ного контролю та використання бюджетних коштів установ сектору державного управління з погляду ефективності управління і розроблення механізму оцінювання надання державних послуг населенню. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність використання в сучасних умовах аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю. Проаналізовано схожість і відмінність аудиту ефективності та інших видів і форм економічного контролю. Виділено три підходи до здійснення аудиту ефективності. Державні підприємства показано як основний пріоритет у реалізації аудитів ефективності в сучасних умовах, передусім зважаючи на розпочату урядом масову приватизацію державної власності. Аудит ефективності визначено як пріоритетну форму контролю державних активів, для успішної реалізації якої необхідно розробити національні стандарти контролю в державному секторі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аудит ефективності, державні активи, міжнародні стандарти контролю

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Задорожний, З. В., 2009. Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 4, с. 350–353.

Верховна Рада України, 2012. Про основні засади здійснення державного фінансового кон-тролю в Україні: Закон України від 16.10.2012 р. №5463-VI. [online] База даних «Законодавство України». Доступ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-12> [Дата звернення 17 жовтня 2017 р.].

Кабінет Міністрів України, 2015. Про утворення Державної аудиторської служби України: Постанова КМУ від 28.10.2015 р. №868 [online] База даних «Законодавство України». Доступ-но: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/868-2015-п> [Дата звернення 17 жовтня 2017 р.].

Кабінет Міністрів України, 2011. Про утворення територіальних органів Державної -фінансової інспекції: Постанова КМУ від 20.07.2011 р. №765 [online] База даних «Законодавст-во України» Доступно: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/765-2011-п> [Дата звернення 17 жовтня 2017 р.].

Рудницький, В. С., Давидюк, Т. В., Деньга, С. М. та ін., 2015. Управлінські інформаційні

системи в обліку, аналізі та аудиті: навчальний посібник. Київ: УБС НБУ.

Слободяник, Ю. Б., 2013. Система державного аудиту: монографія. Суми.

Стефанюк, І. Б., 2011. Аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів. Наукові праці НДФІ, 1, с. 148–154.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [online] Доступно: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631> [Дата звернення 17 жовтня 2017 р.]. INTOSAI, 2013. ISSAI 300 - Fundamental Principles of Performance Auditing [online]

Available at: <http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf> [Accessed 17 October 2017].