Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:23-28

Аналіз окремих нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування аграрного сектору економіки України

М. Олашин, к. ю. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.023

АНОТАЦІЯ

Досліджено поняття аграрного сектору економіки та нормативно-правове забезпечення його в Україні. Виокремлено основні нормативно-правові акти та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють здійснення діяльності в агропромисловому секторі для адаптації вітчизняного законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу та Світової організації торгівлі. Для ефективного розвитку агропромислової діяльності в Україні передусім потрібно створити належні умови, закріплені на державному рівні через прийняття відповідних нормативно-правових актів та створення механізмів щодо їхньої реалізації. Проаналізовано основні переваги та недоліки українського законодавства, яке регулює відносини у сфері аграрного сектору економіки. Визначено окремі складові механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору в сучасних умовах. Охарактеризовано державно-правове регулювання функціонування сільського господарства, діяльність аграрних товаровиробників в Україні та участь держави у створенні комфортних умов для діяльності агропромислового комплексу України. В Україні аграрний сектор економіки частково стримується у розвитку через неефективні реформи, які здійснюють на законодавчому рівні. Особливу увагу приділено аналізу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність в аграрному секторі економіки України, прийнятих у 2015–2017 роках. Запропоновано напрями удосконалення нормативно-правової підтримки державою аграрного сектору економіки України та розвитку агробізнесу в сільській місцевості. Виконання основних положень Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України, прийнятої до 2020 року, дасть змогу привести останній у відповідність до основних принципів і стандартів Європейського Союзу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

нормативно-правові акти, аграрний сектор економіки, агробізнес, правове регулювання, стандарти ЄС

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Андрусенко, Г.О., 2002. Основні напрями вдосконалення державного регулювання агробізнесу в регіоні. Актуальні проблеми державного управління, 2, с. 18–22.

Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015–2020 роки. [online]. Доступно: <https://goo.gl/vg1mZX /> [Дата звернення 5 травня 2018].

Лупенко, Ю.О., 2015. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перс¬пек¬тиви. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка, 2, с. 30–34.

Машевська, Л., 2010. До питання про поняття «джерела аграрного права» Підприємництво, господарство і право, 2, с.74–80.

Петришин, Л., 2017. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Аграрна економіка, 10 (3–4), с. 27–35.

Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII. [online]. Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/page [Дата звернення 3 травня 2018].

Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 р. № 2354-VIII. [online]. Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/2354-19. [Дата звернення 5 травня 2018].

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. [online]. Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. [Дата звернення 5 травня 2018].

Чеканська, Л.А., 2014. Нормативно-правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 3, с. 9–15.

Черевко, Г., 2015. Ринок землі і держава. Аграрна економіка, 8 (3–4), с. 18–23.