Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:45-53

Bancassurance як процес співпраці банківського й страхового бізнесу

О. Агрес, к. е. н.,
А. Колодій, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.045

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано поняття «bancassurance» як процес взаємодії банків і страхових компаній. Досліджено ефект цієї кооперації – продаж страхових полісів разом із продуктами, пропонованими банками. Розглянуто різні тлумачення bancassurance в сучасних умовах. Визначено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток банківсько-страхових зв’язків. Виділено переваги та недоліки банкострахування для обох суб’єктів даної діяльності. Доведено, що метою функціонування банків і страхових компаній є отримання прибутку. Виявлено важливий чинник щодо утворення банківсько-страхового співробітництва – нові канали дистрибуції страхових компаній. Проаналізовано стан ринку bancassurance у розвинутих країнах Європи. Показано глибоку світову інтеграцію страхових компаній у банківський сектор, а також те, що, на відміну від українських, іноземні банки значну частину прибутку отримують від реалізації страхових продуктів. Графічно показано поширення страхових продуктів через банківські установи в країнах Європи. Виділено зразкові пропозиції банкострахового співробітництва на польському ринку, де майже кожен банк, окрім прийняття депозитів і надання кредитів, пропонує також страхування. Визначено специфіку розвитку bancassurance в Україні. Перелічено компанії-лідери на українському ринку банкострахування. До причин недостатньої розвинутості bancassurance в Україні віднесено: низьку платоспроможність та недовіру населення країни до банківського сектору; світову фінансово-економічну кризу, що суттєво впливає на загальну економічну ситуацію в Україні; надмірні кредитні ризики банку; завищені вимоги для акредитації страховиків з боку банківських установ. Запропоновано напрями подальшого розвитку bancassurance в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

банкострахування, банк, страхова компанія, співробітництво

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Аванесова, Н.Е., 2012. Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ. Вісник національного технічного університету «ХПІ», 45 (951), с. 3–9.

Агрес, О.Г., Содома, Р.І. та Садура, О.Б., 2017. Реалії та перспективи розвитку банківської системи України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2(23), с. 17–23.

Волкова, В. В. та Волкова, Н.І., 2016. Банкострахування як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку. Финансы, учет, банки, 1(21), с. 54–59.

Гришин, П., Демченко, П. и Цыганов, А., 2004. Bancassurance в России и за рубежом: интеграция страховых компаний и банков в распространении страховых услуг. Ульяновск.

Іващук, Н.Л. та Іващук, О.В., 2012. Причини утворення та форми банківсько-страхових груп. Вісник НУ «Львівська політехніка», 611, с. 64–71.

Кремень, В.М., 2008. Особливості використання концепції «bancassurance» у діяльності фінансових конгломератів. Економічний простір, 20, с. 99–106.

Лилик, О., 2007. Bancassurance та перспективи його розвитку в Україні. Вісник НБУ, 2 (132), с. 32–37.

Макаренко, Ю.П. та Покотило, К.В., 2014. Теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній. Економіка та держава, [online] 9, с. 67–70. Доступно: <http://www.economy.in.ua/pdf/9_2014/17.pdf> [Дата звернення 5 лютого 2018].

Олексин, А.Г., 2015. Особливості та проблеми співпраці страхових компаній та комерційних банків. Ефективна економіка, [online]. Доступно: < http: //www.m.nayka.com.ua/> [Дата звернення 26 грудня 2017].

Павленко, О.П. та Дуброва, Н.П., 2014. Страхування банківських ризиків як складова фінансового забезпечення в умовах інтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету, [online] 9(5), с. 186–190. Доступно: <http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_ 09/257.pdf> [Дата звернення 4 грудня 2017].

Рисін, М.В., 2013. Зарубіжний досвід розвитку співпраці банків і страхових компаній. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, [online]. Доступно: <http://ird. gov.ua/sep/sep20131(99)/sep20131(99)_253_RysinMV.pdf> [Дата звернення 29 листопада 2017].

Содома, Р.І., 2017. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави. Аграрна економіка, 10(3–4), с. 35–42.

Харламов, П. та Бутенко, О., 2017. Гонка на виживання: рейтинг страхових компаній. Mind, [online]. Доступно: https://mind.ua/publications/20172756-gonka-na-vizhivannya-rejting-strahovih-kompanij-2017> [Дата звернення 16 листопада 2017].

Черевко, Г., Іванов, А. та Крупич, С., 2013. Диверсифікація шляхів і форм кредитування сільськогосподарських виробників України у формуванні ними матеріально-технічної бази. Аграрна економіка, 6 (3–4), с. 26–33.

Bednarczyk, H.T. i Korzeniowska, A., 2014. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w dobie niestabilności. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35–36.

Сhoudhury, M., Sing, R. and Saikia, H., 2016. Measuring customer experience in bancassurance: an empirical study. Market-Trziste, 28 (1), p. 47–62.

Śliperski, M., 2002. Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difin, 10, s. 37.

Messyasz-Handschke, A., 2001. Formy współpracy towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Wiadomości Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, 9–10.