Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:59-69

Вплив маркетингового середовища на розвиток об’єднаних територіальних громад

С. Гринкевич, д. е. н., професор,
О. Брух, к. е. н., доцент,
І. Бернацька, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.059

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано суть та значення маркетингу території як одного з важливих та ефективних інструментів формування іміджу регіону. Висвітлено ключові напрями маркетингу територій. Виявлено основні проблеми новостворених окремих територіальних громад Львівської області та окреслено кардинальні шляхи подальшого їхнього розвитку. У межах експертного опитування визначено основні характеристики маркетингу територій, виділено основні елементи структури розвитку галузей об’єднаних територіальних громад, визначено рівень розвитку та підтримки бізнесу органами місцевого самоврядування, застосування методів просування іміджу регіону та популяризації території громади, здійснено ранжування об’єднаних територіальних громад за рівнем привабливості території, з’ясовано рівень використання потенціалу об’єднаних територіальних громад, визначено вплив маркетингового середовища на їхній розвиток. Акцентовано увагу на розвитку привабливості території об’єднаних територіальних громад, зміні ролі громадян у створенні привабливості території їх проживання. Узагальнено важливі тенденції розвитку сучасного маркетингу територій, знання яких допоможе об’єднаним територіальним громадам та іншим зацікавленим суб’єктам реалізувати ефективні стратегії розвитку своїх територій, зокрема формування інноваційного типу економічного зростання регіону, позитивного «іміджу» території, ефективне використання територіальних ресурсів, креативний підхід до розвитку територій, сучасні Інтернет-технології, інноваційність і нестандартне мислення кадрового потенціалу, пошук нових джерел фінансування, співробітництво та спільне виконання проектів, нові методи залучення громадян до розробки, реалізації та контролю проектів. Запропоновано структурно-логічну схему реалізації стратегії маркетингу кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад та основні напрями перспективності розвитку території громади.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

маркетинг територій, стратегія привабливості території, маркетинг інфраструктури, кадровий потенціал, імідж регіону, об’єднана територіальна громада

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Божкова, В. В., 2005. Застосування некомерційного маркетингу на муніципальному та регіональному рівнях. Маркетинг і реклама, 9, с. 38–43.

Дейнека, О. І., 2004. Маркетинг регіону: сучасні тенденції, проблеми та перспективи. Соціально-економічні дослідження в перехідний період, 13, с. 377–382.

Дудкіна, О., 2016. Маркетинг територій як інструмент забезпечення конкурентоспро-можного розвитку. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, [online] с. 9–13. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2016_21_4 [Дата звернення 15 квітня 2018].

Котлер, Ф. 2007. Основы маркетинга. Москва: Прогресс.

Котлер, Ф., Асплунд, К., Рейн, И. и Хайдер Д. 2006. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. Санкт-Петербург: Питер.

Макаренко, М. В., 2012. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності. Актуальні проблеми економіки, 2, с. 180–187.

Назаров, М. І., 2013. Конкурентоспроможність регіону: суть і властивості. Ефективна економіка, [online] 10. Доступно: http:www.economy.nayka.com.ua [Дата звернення 15 квітня 2018].

Панкрухин, А. П., 2006. Маркетинг территорий. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер.

Ревун, К.І., 2015. Конкурентоспрожність України та її регіонів: діагностика та передумови нарощування конкурентного потенціалу. Наука молода, 22, с. 22–33.

Рибаченко, Т. 2013. Імідж територій як фактор інвестиційної привабливості. Економічний простір, 74, с. 142–150.

Синиця, С. М. та Гринів Л. В., 2010. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах економічної інтеграції. Вісник Хмельницького національного університету, 4, с. 238–242.

Соскіна, О. І. 2011. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України. Київ: Інститут трансформації суспільства.

Старостіна, А. О. та Мартов, С. Є., 2004. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні. Маркетинг в Україні, 3, с. 55–57.

Anholt, S. 2009. Places: Identity, Image and Reputation. Palgrave Macmillan.