Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:80-87

Роль соціального капіталу у розвитку інтегрованих структур за участю малих сільськогосподарських виробників

І. Яців, д. е. н., доцент
Ю. Соловей, здобувач
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.080

АНОТАЦІЯ

Розглянуто сутність соціального капіталу як особливого ресурсу, що задіяний в економічних процесах, фактора виробництва. Показано вплив соціального капіталу на розвиток створюваних малими сільськогосподарськими виробниками інтегрованих структур (обслуговуючих кооперативів, кластерів, громадських об’єднань тощо). Зазначено, що дефіцит та недосконалість соціального капіталу є одним з основних чинників, що перешкоджають розвитку таких структур. За результатами опитування малих сільськогосподарських виробників Івано-Франківської області (фермерів, власників особистих селянських господарств) показані особливості формування в їхньому середовищі соціального капіталу та його прояву в економічних процесах за участю цих виробників. Встановлено, що обставини, які пов’язані з низьким рівнем розвитку соціального капіталу, ускладнюють реалізацію інтеграційних планів фермерів. Готовність до участі в інтеграційних структурах особистих селянських господарств є нижчою, аніж представників малого аграрного бізнесу. Показано, що серед основних проблем – брак довіри між учасниками інтеграції та в їхніх відносинах із державними інститутами, партнерами з інших галузей. Обґрунтовані заходи організаційного, просвітницького, економічного характеру, спрямовані на забезпечення розвитку інтегрованих структур за участю малих агровиробників. Визначено зміст організаційних заходів: налагодження комунікацій між потенційними членами інтегрованого об’єднання; виявлення лідерів, спроможних очолити інтеграційний процес; створення необхідних інституційних умов. Зазначено, що заходи просвітницького характеру передбачають розповсюдження інформації про потенційні можливості інтегрованих структур і принципи їхнього функціонування. Економічна підтримка генерації й активізації соціального капіталу передбачає фінансове забезпечення відповідного процесу. Показана участь у відповідних заходах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємницьких структур.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

соціальний капітал, малі сільськогосподарські виробники, особисті селянські господарства, фермерські господарства, інтегровані структури, обслуговуючі кооперативи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Баланда, А.Л. та Надрага, В.І., 2013. Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 1, с. 37–41.

Буковинська, М.П., 2013. Проблеми формування соціального капіталу як необхідної еконо¬мічної складової розвитку корпорацій. Формування ринкових відносин в Україні, 3, с. 217–220.

Буркинський, Б.В. та Горячук, В.Ф., 2013. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. Економіка України, 1, с. 67–81.

Грицаєнко, М.І., 2017. Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України. Економіка АПК, 5, с. 58–64.

Дунська, А.Р. та Жалдак, Г.П., 2014. Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 3, с. 95–99.

Заяць, Т.А., 2010. Методологічні основи формування соціального капіталу. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія: Економіка, 14, с. 280–289.

Клокар, О.О., 2015. Аналіз складових елементів розвитку соціального капіталу. Інноваційна економіка, 1, с. 127–131.

Коулман, Дж., 2001. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность, 3, с. 122–139.

Лесечко, М.Д. та Сидорчук, О.Г. 2010. Соціальний капітал: теорія і практика. Львів: ЛРІДУ НАДУ.

Мазур, Г.Ф. та Шпикуляк, О.Г., 2016. Роль соціального капіталу в інституційній системі регулювання аграрного ринку. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 21 (5), с. 142–145.

Мазур, Г.Ф., 2016. Стимулювання ефективного аграрного виробництва й сталого розвитку сільських територій: роль соціального капіталу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 4, с. 67–76.

Прес-служба Мінагрополітики. Правове поле розвитку сільськогосподарської кооперації потребує змін, 2017. [online] Доступно: http://www.minagro.gov.ua/uk/ node/23256 [Дата звернення 28 лютого 2018].

Прокопа, І.В. та Беркута, Т.В., 2011. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку. Київ: [б. в.].

Рябоконь, В.П., Шпикуляк, О.Г. та Пехов, В.А., 2015. Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 1, с. 83–93.

Bourdieu, P. 1983. The Forms of Capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.

Fukuyama, F., 2000. Social Capital and Civil Society, IMF Worcing Paper, [online]. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ seminar/1999/ reforms/fukuyama.htm [Accessed 28 February 2018].

Portes, A., 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24, p. 1–24.

Putnam, R.D., 2001. Social Capital: Measurement and Consequences. Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 2, p. 41–51.