Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:94-99

Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України ХХІ століття

О. Василина, к. е. н., доцент
С. Колач, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.094

АНОТАЦІЯ

Суспільне виробництво є складною системою, в якій органічно пов’язані як суспільні, так і природні процеси. Україна має значний і досить потужний потенціал для нарощування виробництва сільськогосподарської продукції. Суттєвим внеском представників школи фізичної економії в національну та світову науку стало створення ними нової парадигми цивілізаційного розвитку. Новаторські здобутки наших співвітчизників на теренах фізичної економії узгоджуються з положеннями новітніх теорій управління та формують фізико-економічне знання, засноване на природничих засадах забезпечення зрівноваженого розвитку економіки. Привертає увагу окреслення змісту та ролі Національної аграрної стратегії як основи довготривалого зрівноваженого розвитку сільськогосподарської сфери, визначення перспектив впровадження екологічно безпечного землекористування на принципах енергетичного підходу. На основі фізико-економічного бачення запропоновано шляхи «розблокування» кризи економічного мислення, напрями розвитку фізичної економії, а також стратегію щодо реалізації глобальної ролі – формування запасів зерна як перспективи для України в умовах глобалізації Нарощування зерновиробництва є основою реалізації глобальної місії України. Державницька політика щодо надлишку зерна має приводити до розквіту аграрно-продовольчої сфери, фінансово-грошової стабільності, енергетичної незалежності та світового лідерства. Вітчизняні наукові інституції спроможні ініціювати принципово нові фундаментальні та прикладні дослідження, новаторські прогнози, видавничі проекти, конгреси, конференції, семінари та інші заходи, покликані активізувати оновлення мислення, господарювання та урядування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фізична економія, глобальні стратегії, аграрний сектор, місія України

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Гринів, Л.С., 2001. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка.

Зайцев, И., 2014. Основные коррупционные схемы в украинском аграрном секторе. ЛIГАБiзнесIнформ. Информационное агентство 03.03.2014. [online] Доступно: http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2701928-osnovn yekorruptsionnye skhemy-v-ukrainskom-agrarnom sektore.htm/section1 [Дата обращения 18 марта 2018].

Жук, В.М., 2011. Концептуальні підходи вирішення поверхневих та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності. Облік і фінанси АПК, 1, с. 36–39.

Лупенко, Ю.О, Жук, В.М., Шевчук, В.О. та Ходаківська, О.В., 2013. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання. Київ: ННЦ ІАЕ.

Подолинський, С. А. 2000. Вибрані твори. Київ: Київський національний економічний університет.

Прокопа, І.В., 2014. Фізико-економічна парадигма сучасної теорії і практики господарювання. Економіка України, 5, с. 93–96.

Саблук, П. Т., 2013. Фізична економія – об’єктивна умова розвитку національної економіки України: засади збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського). Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського): зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ.

Руденко, М. 2005. Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії. Тернопіль: Джура.

Шевчук, В. О. 2013. Фізико-економічне осягнення місії України. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: колективна монографія. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки». с.445–449.

Шевчук, В., 2006. Відкрити Миколу Руденка-економіста. Схід, 6, с. 3–5.