Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:100-108

Економічна ефективність ручного віброударного струшувача волоських горіхів

Р. Крупич, здобувач
Р. Шевчук, к. т. н., д. с.-г. н., доцент
І. Черевко, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.100

АНОТАЦІЯ

Описано результати дослідження можливості й доцільності застосування ручного віброударного струшувача волоських горіхів, а також результати розрахунку економічної ефективності цього застосування. Обґрунтовано актуальність дослідження окресленого напряму вирішення проблеми, яка заснована на об’єктивній необхідності розробки і впровадження у практику господарювання подібних пристроїв, спроможних задовольнити потреби механізації виробничих процесів та окремих їх операцій в масштабах, що відповідають розвитку горіхівництва у малих за розмірами господарствах, оскільки майже весь обсяг грецького горіха заготовляють у домашніх господарствах, а великих плодоносних інтенсивних садів у нашій країні поки що немає, бо ті, які закладені за останні 5–10 років, тільки зараз виходять на рівень продуктивного плодоношення. Ґрунтово-кліматичні умови нашої країни дають змогу вирощувати екологічно чисті горіхи, тенденція споживання яких у світі щорічно збільшується. І одним із найбільш лімітуючих чинників розвитку цього напряму підприємництва у зазначеному секторі аграрної економіки є обмеженість механізації робочих процесів, що пов’язано з відносно незначними розмірами галузі, а також відсутністю відповідних технічних засобів. Одним зі шляхів вирішення проблеми є розробка і впровадження адаптованих до умов ведення галузі у секторі малого підприємництва засобів так званої малої механізації, одним із яких є ручний віброударний струшувач горіхів, розрахунки економічної ефективності застосування якого підтверджують її високий рівень. Розрахунки ефективності використання модернізованого ручного віброударного струшувача волоських горіхів здійснено через порівняння розробленого експериментального зразка із базовим струшувачем фірми Cifarelli SC105, оскільки конструкція експериментального зразка порівняно з названим базовим доповнена ударним механізмом і вилчастим захватом. Експлуатаційні показники визначали на основі результатів господарських випробувань експериментального зразка ручного віброударного струшувача, що здійснював знімання горіхів зі скелетних гілок на вловлювану поверхню, розстелювану в міжряддях під кронами дерев. Розрахунки проводили за стандартизованою методикою визначення економічної ефективності спеціалізованої сільськогосподарської техніки. Результати розрахунків свідчать про те, що модернізований ручний віброударний струшувач можна ефективно використовувати в садах волоського горіха, в тому числі не підготованих до механізованих плодозбиральних робіт, а також на схилах, терасах, лісосмугах і ділянках індивідуальних господарств. Внаслідок використання струшувача підвищуються продуктивність і повнота збирання горіхів, зменшуються затрати праці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

горіхи волоські, віброударний ручний струшувач, господарства населення, механізація виробничих процесів, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Вартості струшувачів. [online] Доступно: https://www.skroutz.gr/s/10676052/Cifarelli-SC-605.html?from=recommendations [Дата звернення 10 лютого 2018].

Гошко, М. 2000. Обґрунтування параметрів і режимів роботи інерційних лінійних струшувачів яблук. [online] Доступно: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_ 64.exe?... с.6 [Дата звернення 10 лютого 2018].

ГСТУ 3-37-4-94. Трактори та машини сільськогосподарські. Методи економічної оцінки. [Чинний від 1995-07-01]. [online] Доступно: http://www.leonorm.com.ua/Default.php?Page= stlist&ObjId=895&CatId=4 [Дата звернення 10 лютого 2018].

Данильченко, М. Г., Гладич, Б. Б., Гевко, Р. Б. і Ткаченко, І. Г. 2001. Експертно- аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки: навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: Економічна думка. [online] Доступно: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/477/1/expert.pdf [Дата звернення 10 квітня 2018].

Дронык, Н.И., Ружицкая, И.В. и Олексюк Л.И., 2016. Орех грецкий – высокодоходная плодовая культура. Овощи и фрукты, 12(85), с. 52–56.

Золотарьова, І., 2017. Горіховий бізнес. Реалії та перспективи. 2017. Пропозиція. №3. [online] Доступно: http://propozitsiya.com/ua/gorihovyy-biznes-realiyi-ta-perspektyvy [Дата звернення 15 квітня 2018].

Інтернет-магазин OLX. [online] Доступно: https://www.olx.ua [Дата звернення 10 лютого 2018].

Кліщенко, С. і Марчук, В., 2011. Формування інноваційного підходу до промислового вирощування та переробки волоського горіха. Агроінком, 1–3, с. 47–51.

Лановенко, В. 2018а. Горіхівництво в Україні розвивається дуже швидко. [online] Доступно: http://agravery.com/uk/posts/show/gorihivnictvo-v-ukraini-rozvivaetsa-duze-svidko [Дата звернення 10 травня 2018].

Лановенко, В. 2018b. Як розпочати горіховий бізнес в Україні. [online] Доступно: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/9094-yak-rozpochaty-horikhovyi-biznes-v-ukr aini.html [Дата звернення 10 травня 2018].

Методика визначення ефективності капітальних вкладень. [online] Доступно: http://pidruchniki.com/1541010436255/ekonomika/metodika_

viznachennya_efektivnosti_kapitalnih_vkladen [Дата звернення 10 квітня 2018].

Податковий кодекс України (ПКУ) 2017 – 2018. [online] Доступно: https://urist-ua.net /кодекси/податковий_кодекс_україни/ [Дата звернення 10 січня 2018].

Порембський, А. 2002. Грецкий орех. Агроперспектива, 2, с. 27–30.

Сатіна, Г.М., 2013. Наукове обґрунтування програми розвитку в Україні горіхоплідного виробництва. Економіка АПК, 10, с. 28–32.

Фере, Н.Э., Бубнов, В.З., Егенев, А.В. и Пильщиков, Л.М. 1978. Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парка. Москва: Колос.

Шевчук, Р. С. і Крупич, Р.О., 2015. Модернізований ручний струшувач плодів. Техніка і технології АПК, 3(66), с. 24–26.

Шевчук, Р. С. та Крупич, О. М. 1994. Економічна оцінка спеціалізованої сільськогоспо-дарської техніки: методичні рекомендації Львівського ДСГІ. Львів: Львівський ДСГІ.

Шевчук, Р.С. 2000. Процессы и средства механизации съема плодов. Доктор наук. Львовский государственний аграрный университет.