Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:118-130

Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту у банках,які спеціалізуються на обслуговуванні аграрного сектору економіки

Ю. Кійко, аспірант
Львівський навчально-науковий інститут
ДВНЗ «Університет банківської справи»

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.118

АНОТАЦІЯ

Проблемою українських банків є недостатній рівень якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Методика оцінки якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту є нерозвинутою, оскільки у своїх працях науковці, на жаль, описують та розвивають її дуже стисло і поверхово або просто оминають цю проблематику. Як показують результати досліджень і вже існуюча практика, двостороння оцінка аудиту (яка є рекомендованою і міжнародними стандартами, і віднедавна НБУ) є найкращим варіантом її здійснення, який варто розвивати. Розробляючи свою модель оцінки, ми акцентували на так званій самооцінці, тобто внутрішній оцінці. Досліджено основоположні праці, міжнародні вимоги і вітчизняне законодавство у сфері контролю за якістю внутрішнього аудиту. Виділено основні складові системи внутрішнього контролю. Обґрунтовано роль Національного банку України у контролі й підвищенні якості діяльності внутрішнього аудиту у банківській сфері. Розглянуто критерії оцінки діяльності окремих аудиторів, команд аудиту і підрозділу внутрішнього аудиту загалом, які теоретично описані або практично застосовуються у вітчизняній та іноземній практиці. Виділено критерії оцінки ефективності системи внутрішнього аудиту. Досліджено роль та ефект від діяльності внутрішнього аудиту. У межах дослідження виділено основні цілі і завдання вимірювання результатів діяльності внутрішнього аудиту. Також визначено роль системи показників для вимірювання ефективності.Результатом дослідження є система показників оцінки ефективності діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Запропоновано низку чинників, а також розроблено методику розрахунку рівня їхніх показників. Наведено зразки форм до заповнення для проведення такої оцінки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

банк, внутрішній аудит, підрозділ внутрішнього аудиту, якість діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, оцінка якості

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Задорожний, З. В., 2009. Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Ук¬раїні. Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 4, с. 350–353.

Костирко, Р. О., 2003. Удосконалення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля.

Рада з Міжнародних Стандартів Внутрішньому Аудиту, 2017. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти)(ІІА) редакція 2017 року. [online] Доступно: [Дата звернення 15 березня 2018].

Макальская, А.К., 2001. Внутренний аудит: учебно-практ. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Дело и Сервис.

Немченко, В.В., Хомутенко, В.П. та Хомутенко, А.В., 2008. Практичний курс внутрішнього аудиту: підручник. Київ: Центр учбової літератури.

Верховна Рада України, 2000. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000, № 2121-III. База даних «Законодавство України». [online] Доступно: [Дата звернення 15 березня 2018]..

Правління НБУ, 2016. Положення про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України: Постанова Правління НБУ № 311 від 10.05.2016. [online] Доступно: [Дата звернення 15 березня 2018].

Пантелеєв, В. П. та Корінько, М.Д. 2006. Внутрішній аудит: навч. посіб. Київ : Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України.

Прилипко, С. І. та Редько, О.Ю., 2001. Внутрішній аудит – запорука ефективного корпоративного управління. Збірник. тез і текстів виступів на Всеукраїнській науково-практичній конференції. Київ.

Рудницький, В. С., Давидюк, Т.В., Деньга, С.М., та ін., 2015. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: навч. посіб. Київ: УБС НБУ.

Усач, Б.Ф., Душко, З.О. та Колос, М.М. 2006. Організація і методика аудиту: підручник. Київ: Знання.

Хромов, В.Е. та Пашковский, Д.А., 2011. Оценка эффективности деятельности службы внут¬рен¬него аудита в финансовых организациях. Управление в кредитной организации. [online] Доступно: [Дата звернення 15 березня 2018].