Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:141-147

Удосконалення інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення

О. Лисюк, к. е. н., доцент,
Л. Балаш, к. е. н., доцент,
О. Бінерт, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.141

АНОТАЦІЯ

Земельні відносини в сільському господарстві – це складова соціально-економічних відносин, від стану розвитку і функціонування яких значною мірою залежить не лише ефективність економіки, а й всебічний розвиток нації. Тому сьогодні потребують подальшої розробки методологічні засади остаточного завершення земельної реформи, а це насамперед стосується питання долучення землі до ринку чинників сільськогосподарського виробництва, адже стан, коли земля вже передана у приватну власність, а механізми повноцінної реалізації права приватної власності на землі сільськогоспо-дарського призначення відсутні, призводить лише до уповільнення темпів соціально-економічного та політичного розвитку українського суспільства. Процес становлення приватної власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні все ще залишається досить суперечливим. Одна частина суспільства вбачає у ній гарантію подальшого поступального розвитку, а інша стоїть на позиціях категоричного заперечення доцільності запровадження домінуючої ролі приватної власності. Попри це об’єктивний напрям руху соціально-економічного розвитку держави та незворотність ринкових перетворень в Україні вже не можуть викликати будь-якого сумніву. З метою забезпечення успішного розвитку аграрного сектору економіки та інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення слід створити такі економічні умови для суб’єкта підприємницької діяльності, які б давали йому змогу з достатньо високими темпами розвивати матеріально-технічну базу через залучення відносно дешевих кредитних ресурсів. Уся система земельних відносин повинна бути спрямована передусім на створення сприятливих умов для господарюючого суб’єкта – сільськогосподарського підприємства, а не лише власника землі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

приватна власність, землі сільськогосподарського призначення, оренда землі, підприємницька діяльність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Альошкіна, Л.П., 2012. Зарубіжний досвід розвитку земельних відносин: можливості застосування в Україні. Інноваційна економіка, 3, с. 291–294.

Бородіна, О.М., 2014. Сімейне фермерство: куди заганяють його законотворці? Агробізнес сьогодні, 22, с. 36–39.

Бородіна, О.М., Заяць, Т.В., Куценко, В.І. та ін. 2014. Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України.

Економічні погляди в суспільствах Стародавнього Сходу. [online]. Доступно: http://www.do.gendocs.ru/docs/index-237546.html [Дата звернення 20 березня 2018].

Земельний кодекс України. [online]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [Дата звернення 18 березня 2018].

Кузняк, Б.Я. Власність і демократизація суспільства. [online]. Доступно: < http://www.dep.kiev.ua/library/article2.html> [Дата звернення 20 березня 2018].

Липчук, В.В. та Лисюк, О.В. 2008. Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві. Львів: Сполом.

Мартин, А.Г. та Євсюков, Т.О., 2009. Стан земельних відносин як стримуючий фактор розвитку продуктивних сил України. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, Україна, 20 березня 2009 р. Київ.