Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:5-12

Ефективність процесів децентралізації влади в Україні: проблеми і перспективи

Ю. Дубневич, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-4843-6239
Львівський національний аграрний університет
заступник голови Жовківської районної державної адміністрації

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.005

АНОТАЦІЯ

Розглянуто окремі аспекти оцінки ефективності процесів децентралізації влади в контексті поточного реформування системи місцевого само¬врядування в Україні на прикладі Жовківського району Львівської області. Представлено результати дослідження сутності, мети і завдань здійснення реформи щодо децентралізації влади в Україні та ідентифікації і вивчення основних позитивних наслідків та негативних явищ, що супроводжують цю реформу, з метою визначення можливих напрямів підвищення ефективності її здійснення. Мету децентралізації влади в Україні визначено як передачу значних повноважень, ресурсів та відповідальності від державних органів органам місцевого самоврядування. Як основне стратегічне завдання в процесі досягнення зазначеної мети реформи щодо децентралізації влади обґрунтовано визначено створення комфортного та безпечного середовища для життя людини через побудову ефективної системи влади на всіх рівнях (громада – район – область) і делегування максимально можливої кількості відповідних повноважень на найближчий до кожного громадянина рівень – об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), які повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. На сьогодні темпи проведення децентралізаційної реформи дещо знизилися, як внаслідок того, що значна частина із запланованої кількості ОТГ вже створена, так і внаслідок низької активності у проведенні децентралізаційної реформи у деяких регіонах. Загальна оцінка результатів проведеної реформи та створення у її процесі ОТГ містить набагато більше позитивних, ніж негативних моментів. Для ефективного завершення реалізації процесу децентралізаційної реформи потрібно вжити комплекс заходів із метою забезпечення умов для формування синергічного ефекту від скоординованого функціонування членів ОТГ як територіальних соціально-господарських систем, що потребуватиме досить багато координаційно-організаційної роботи та відповідних наукових досліджень щодо обґрунтування перспективних напрямів розвитку ОТГ із врахуванням ідентифікації та визначення необхідних ефективних напрямів використання наявного у них потенціалу ресурсів та розробки відповідної стратегії й тактики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

об’єднана територіальна громада (ОТГ), децентралізація влади, реформа системи місцевого самоврядування, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Батенко, Т. 2018. На чому спіткнулась децентралізація. [online] Доступно: https://www.pravda.com.ua/columns/ 2018/08/29/7190414/ [Дата звернення 4 вересня 2018].
 • Бондаренко, А., 2010. Вплив держави на формування місцевих бюджетів у країнах Європи. [online] Доступно: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2010_4/doc/2/ 13.pdf [Дата звернення 29 серпня 2018].
 • Борденюк, В. 2010. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види). Право України, 1, с. 21–25.
 • Бориславська, О. М., Заверуха, І. Б., Школик, А. М. та ін. 2012. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Київ.
 • Децентралізація в Україні. 2017. [online] Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki// Децентралізація_в_Україні [Дата звернення 23 серпня 2018].
 • Діяльність – реформі, реформа – децентралізації, 2018. [online]. Доступно: https:// www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/ reforma-decentralizaciyi [Дата звернення 26 серпня 2018].
 • Дроздовська, О., 2012. Теоретичні засади фінансової децентралізації. Фінанси України, 8, с. 19–25.
 • Колишко, Р., 2015. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку. Вісник КНЕУ.Серія «Міжнародні відносини», 27, с. 198.
 • Конституція України. [online] Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 96-%D0%B2%D1%80 [Дата звернення 4 вересня].
 • Неліна, Н., 2013. Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу. Науково-теоретичний часопис, 1, с. 104-107.
 • Перспективна карта Жовківського району. [online] Доступно: http://zhovkva. org.ua/index.php?name=News&op=article&sid=1026 [Дата звернення 4 вересня 2018].
 • Питання конституційної комісії: Указ Президента України від 31 березня 2015 року № 190/2015. [online] Доступно: https://www.president.gov.ua/documents/1902015-18765 [Дата звернення 29 серпня 2018].
 • Про децентралізацію, 2018. [online] Доступно: https://decentralization.gov.ua/about [Дата звернення 12 вересня 2018].
 • Реформа децентралізації, 2018. [online] Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/ diyalnist/reformi/ reforma-decentralizaciyi [Дата звернення 12 вересня 2018].
 • Ткачук, А. 2017. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство (навчальний модуль). Київ: ІКЦ «Легальний статус».
 • Титаренко, О., 2017. Децентралізація як чинник розвитку сільських територіальних громад в Україні. [online] Державне управління: удосконалення та розвиток. Доступно: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=972 [Дата звернення 12 вересня 2018].
 • Чумак, В. 2018. Напівфеодальна децентралізація. [online] Доступно: https://www.pravda. com.ua/ columns /2018/ 09/13/7191904 [Дата звернення 4 вересня 2018].

Стаття надійшла 02.10.2018.