Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:48-54

Проблеми розвитку галузі туризму у Львівській області

М. Ступень, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-7599-8261
Р. Дудяк, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-7934-8234
Р. Ступень, к. е. н.
ORCID ID: 0000-0002-4951-2838
З. Рижок, здобувач
ORCID ID: 0000-0003-0733-5658
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.048

АНОТАЦІЯ

Розкрито сучасний стан туристичної галузі Львівської області, що є пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку регіону. Обговорено зростання туристичних потоків, розвиток туристичної інфраструктури регіону, розширення спектра туристичних послуг, зростання якості сервісу сфери обслуговування туризму. Визначено місце Львівщини у туристичній галузі України за кількістю туристів, обслужених туристичними компаніями, розміщених осіб у готельних закладах, кількістю суб’єктів туристичної діяльності, громадян, які виїжджали за кордон та відвідали Україну. Розкрито перспективи реалізації туристичного потенціалу як одного з пріоритетних напрямів розвитку Львівської області. Виявлено проблеми використання туристичного потенціалу та розвитку туристичної галузі Львівської області через незадовільний стан туристичних об’єктів та доріг, низький рівень транспортних послуг, недостатність інформаційного забезпечення сфери туризму, економічних стимулів для розвитку туризму, залучення інвестицій у туристичну галузь. Проведено SWOT-аналіз розвитку туристичної галузі у Львівській області та виявлено сильні і слабкі її сторони, а також охарактеризовано сприятливі можливості та загрози, значні перспективи для розвитку туризму у регіоні. Визначено напрями підвищення ефективності використання туристичного потенціалу, розвитку сфери туризму Львівської області, які передбачають програмування та фінансування розвитку туризму, його економічне стимулювання, реалізацію механізмів державно-приватного партнерства та концесійних угод у сфері інфраструктурних чи туристичних проектів, формування привабливого інвестиційного клімату для реалізації проектів у сфері туризму. Встановлено, що, зважаючи на значний туристичний потенціал Львівщини, існує велика потреба в системному підході до розвитку туристичної галузі області, розробці й реалізації комплексу заходів, які забезпечать сталий розвиток регіону.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

туристичний потенціал, розвиток туристичної галузі, сталий розвиток регіону, оцінка туристичних послуг, проблеми галузі туризму Львівщини, раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Богадьорова, Л. 2011. Роль господарств населення у розвитку сільського зеленого туризму в Україні. [online] Доступно: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/5504/1/Л.%20М.% 20Богадьорова.pdf [Дата звернення 18 жовтня 2018].
  • Васильєва, Н. 2015 Зелений туризм – панацея чи черговий міф? [online] Доступно: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/progress/arch/ [Дата звернення 18 жовтня 2018].
  • Гнаткович, О. 2017. Оцінка привабливості туристичних ресурсів Карпатського регіону. Глобальні та національні проблеми економіки, 17, с. 136–138.
  • Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області: ста-тистичний збірник. 2016. [online] Доступно: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2017/ ZB2120170101.pdf [Дата звернення 21 жовтня 2018].
  • Малахова С. та Радомський, С. 2013. Сільський зелений туризм – основа розвитку туристичної індустрії Закарпаття. Науковий вісник НЛТУ України, 23(16), с. 129–133.
  • Мігущенко, Ю. 2015. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівської області. Ефективна економіка, [online] 11. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=4564 [Дата звернення 19 жовтня 2018].
  • Павліш, Л. 2013. Львівщина як перспективний регіон України для розвитку туризму та рекреації. Торгівля, комерція, підприємництво, 15, с. 124–128.
  • Програма розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018 – 2020 роки, 2017. [online] Доступно: http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2017/proekt_835. PDF [Дата звернення 20 жовтня 2018].
  • Про схвалення концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 638-р. 2013. [online] Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80 [Дата звернення 20 жовтня 2018].
  • Степанюк, О. 2016. Роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму. Збалансоване природокористування, 1, с. 58–61.

Стаття надійшла 25.10.2018.