Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:82-86

Ефективність вирощування ягідних культур і переробки продукції шляхом заморожування

Д. Черевко, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-7489-1166
Ю. Людвік
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.082

АНОТАЦІЯ

Показано основні результати дослідження проблеми розвитку ягіднопродуктового виробництва на прикладі ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків» Жовківського району Львівської області. Розглянуто основні теоретичні й методичні аспекти дослідження ефективності виробництва ягід та визначення її рівня. Дано оцінку рівня та ефективності функціонування ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків» Жовківського району Львівської області, яке спеціалізується на вирощуванні ягідних культур для їхньої промислової переробки шляхом заморожування. Проведений аналіз дав змогу встановити, що за досліджуваний період рівень ефективності вирощування ягідних культур у ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків» Жовківського району Львівсь¬кої області має слабо виражену тенденцію до зростання, якщо говорити лише про економічні параметри цієї ефективності. Рівень товарності основних ягідних культур у господарстві – суниці і полуниці – по¬ступово знижується, зменшується частка продукції, яку продають назовні, а збільшується частка про¬дукції, що залишається безпосередньо у самому господарстві. Маючи у своєму розпо¬ряд¬женні власні торговельні точки, досліджуване господарство може отримувати вищу ціну від реа¬лізації одиниці продукції, оскільки тут продукція продається як роздрібна. Визначено чинники, що впливають на ефективність, встановлено їхню пріоритетність та обґрунтовано основні шляхи підви¬щення цієї ефек¬тивності, серед яких основна увага приділена таким, як удосконалення селекційної роботи, опти¬мізація спеціалізації та розмірів ринків продукції і запровадження сучасного зарубіжного досвіду, розвиток процесів кооперації у вирощуванні ягідних культур та організації переробки. У ході досліджень вдалося повністю верифікувати і підтвердити попередньо прийняту робочу гіпотезу про те, що подальший розвиток виробництва ягідних культур у ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків» Жовківського району Львівської області доцільно продовжувати у тісній співпраці з підприємством «Галфрост», яке спеціалізується на переробці вирощеної продукції шляхом її заморожування. При цьому розвиток економічних відносин у цьому тандемі повинен відбуватися на кооперативних засадах, а галузь ягідництва потребує постійного моніторингу попиту на ринку ягідної продукції та відповідної достатньо ефективної диверсифікації напрямів розвитку за окремими видами ягід залежно від фактичної структури попиту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ягоди, ефективність, вирощування, кооперація, переробка

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Агро Фрутіка Бишків, 2018. [online] Доступно: https://www.ua-region.com.ua/33476964 [Дата звернення 15 жовтня 2018].
 • Галатович, Є., 2008. Ягідництво: проблеми і перспективи. Пропозиція, [online] Доступно: https://propozitsiya.com/ua/yagidnictvo-problemi-ta-perspektivi [Дата звернення 16 жовтня 2018].
 • Горобчук, А., 2018. Привабливість ягідного сектору України. Агробізнес сьогодні,
 • №15-16(382-383), с. 22–23.
 • Золотарьова, І., 2017. Польська модель ягідництва для України є оптимальною. Пропозиція, [online] 3. Доступно: https://propozitsiya.com/ua/polska-model-yagidnyctva-dlya-ukrayiny-ye-optymalnoyu [Дата звернення 15 жовтня 2018].
 • Кернасюк, Ю., 2018. Ягідні тенденції і перспективи. Агробізнес сьогодні, 11 (378), с. 16–17.
 • Козак, Г., 2018. Ягідництво: разом краще. Пропозиція, 1, с. 128–132.
 • Петренко, І., 2018. Ліліана Дмитрієва: Нема цікавішої справи, ніж ягоди. Агробізнес сьогодні, 11(378), с. 28–29.
 • Польська модель ягідництва для України є оптимальною, 2017. Пропозиція, [online] 3. Доступно: https://propozitsiya.com/ua/polska-model-yagidnyctva-dlya-ukrayiny-ye-optymalnoyu [Дата звернення 12 жовтня 2018].
 • Про компанію, 2018. [online] Доступно: https://firm134258.ub.ua/about-company/ [Дата звернення 16 жовтня 2018].
 • Щедрий врожай полуниці, 2014. [online] Доступно: http://gazeta.lviv.ua/2014/07/14/schedrij-vrozhaj-polunic/ [Дата звернення 15 жовтня 2018].
 • Ягоди, 2018. [online] Доступно: https://hromadske.volyn.ua/yahody/ [Дата звернення 15 жовт¬ня 2018].

Стаття надійшла 22.10.2018.