Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:87-95

Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств

Г. Сиротюк, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8740-7959
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.087

АНОТАЦІЯ

Досліджено сутність та основні тенденції сталого розвитку аграрних підприємств. Розглянуто на регіональному рівні складові сталого розвитку аграрних підприємств: економічну, екологічну та соціальну. Сталий розвиток аграрних підприємств визначено як розвиток, який ґрунтується на збалансуванні та поєднанні таких важливих складових, як економічна (підтримання певного рівня дохідності), екологічна (збереження природи та її здатності до самовідновлення), соціальна (забезпечення певного рівня життя населення сьогодні та в майбутньому). Економічна складова сталого розвитку характеризує збільшення обсягу виробництва від підвищення ефективності господарювання. Проведений аналіз вартості валової продукції сільського господарства та валового регіонального продукту свідчить про зростання рівня економічного розвитку. Доведено, що динамічний розвиток сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах значною мірою залежить від інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки, а економічна ситуація сільськогосподарських підприємств регіону сприяє залученню інвестицій і показує результативність діяльності та відповідну привабливість як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Визначено роль та місце екологічної складової в системі чинників, які впливають на стійкий розвиток. Досліджено соціальну складову сталого розвитку аграрних підприємств, яка орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем. Виявлено недостатній рівень соціального забезпечення, тому необхідно поліпшувати соціальний клімат в аграрних підприємствах, удосконалювати соціальну інфраструктуру, підвищувати розмір оплати праці та соціальних гарантій працівників. Проведено SWOT-аналіз сталого розвитку сільського господарства, в рамках якого окреслено пріоритетні напрями розвитку аграрних підприємств з метою посилення їхніх конкурентних позицій на ринку. Доведено, що сталий розвиток аграрних підприємств можливий за умови впровадження у дію власних можливостей ефективного використання виробничо-ресурсного потенціалу, визначення стратегічної програми та чітких довгострокових цілей розвитку, реалізація яких сприятиме підвищенню ефектив-ності та конкурентоспроможності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сталий розвиток, складові сталого розвитку, аграрні підприємства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Герасимчук, З. В. 2008. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика. Луцьк: Надстир’я.
 • Гринів, Л. С., 2011. Просторовий розвиток екологічно збалансованої економіки: нові теоретичні моделі та перспективи. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць; спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / відп. ред. С.Фіялка. Київ: КНЕУ, Ч. 2, с. 549–559.
 • Лопатинський, Ю. М. та Тодорюк, С. І. 2015. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств. Чернівці, 220 с.
 • Соловчук, К. О., 2015. Перспективи розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в аграрній сфері. Актуальні проблеми економіки, 1 (163), с. 130–137.
 • Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. 2016. [online] Доступно: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf [Дата звернення 5 жовтня 2018].
 • Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до2020 року. 2013. [online] Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013 [Дата звернення 5 жовтня 2018].
 • Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року. 2016. Київ: Аграрна наука.
 • Ужва, А. М., 2015. Концептуальні аспекти стратегії сталого розвитку агропромислового комплексу. Економічний форум, 2, с. 61–66.
 • Ужва, А. М., 2017. Оцінка екологічних показників сталого розвитку сільського господарства регіону. Український журнал прикладної економіки, 2, 3, с.16–23.
 • Чайківський, І. А., 2014. Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка, 6 [55], с. 108–114.
 • Шаціло, Н. І., 2011. Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Біла Церква.

Стаття надійшла 15.10.2018.