Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:103-110

Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі

О. Польова, д. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-7120-7944
Д. Гусонька, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-9803-0042
Вінницький національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.103

АНОТАЦІЯ

Наведено визначення поняття ринку аграрної продукції України. Визначено концепцію цього ринку в умовах державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД. Досліджено, які умови позитивно впливають на ринок аграрної продукції України. Також виокремлено чинники державного регулювання ЗЕД, які негативно впливають на розвиток вказаного ринку. Розглянуто, хто є учасниками ринку аграрної продукції та проведено аналіз сегментів останнього. Виокремлено індивідуальність поняття «ринок аграрної продукції».Наведено приклади взаємозалежності та відмежування понять «ринок аграрної продукції», «ринок сільськогосподарської продукції» та «ринок продовольства». Запропоновано вважати ринок аграрної продукції похідним від ринку сільськогосподарської продукції, але таким, що охоплює ширші межі товарів в аграрній сфері, узагальнюючи державне регулювання водного ринку для більшої номенклатури товарів. Досліджено стратегічні напрями виходу аграрної продукції України на міжнародні ринки.Визначено, що основним завданням державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є захист інтересів національної економіки й товаровиробників. Для того щоб виконати це завдання на теперішньому етапі розвитку України, необхідно реформувати законодавство у сфері ЗЕД, провести гармонізацію законів та вимог до якості аграрної продукції. Економічно обґрунтоване функціонування ринку аграрної продукції було б неможливим без впровадження державних програм розвитку вказаної галузі економіки.Зазначено, що в організації ринку аграрної продукції неабияка роль відводиться інституціям ринкової інфраструктури. Вони зобов’язані виконувати функцію стимулятора попиту на сільськогосподарську продукцію й брати участь у формуванні її ціни. До таких інституцій належать: аграрні біржі, аукціони, торгові доми, гуртові та роздрібні ринки, для розвитку яких розроблена певна державна політика.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ринок аграрної продукції, зовнішньоекономічна діяльність, сільськогосподарська продукція, учасники ринку, державне регулювання, аграрна продукція, ринок продовольства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Горбонос, Ф. В., Черевко, Г. В., Павленчик, Н. Ф. та Павленчик, А. О., 2010. Економіка підприємств. Київ: Знання.
 • Карасьова, Н. А., 2014. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України. Міжнародна економічна політика, 1 (20), с. 129–152.
 • Коваленко, Ю. С., 1998. Аграрний ринок України: Організація та управління. Київ: ІАЕ УААН.
 • Марченко, С. І., 2015. Правові засади аграрного ринку в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету, 6, с. 10–12.
 • Основні показники зовнішньої торгівлі України, 2018. [online] Доступно: http://ucab.ua/ua/ doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini [Дата звернення 18 вересня 2018].
 • Петруха, С. В., 2017. Порівняльний аналіз регулювання аграрного сектору в умовах загострення конкуренції на світових продовольчих ринках. Ефективна економіка, 11.
 • Плотніченко, С. Р., 2013. Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2 (6), с. 317–322.
 • Прощаликіна, А. М. та Петренко Т. С., 2018. Місце України на світовому ринку продукції АПК. Агросвіт, 11, с. 22–26.
 • Саблук, П. Т., ред., 1999. Формування та розвиток підприємств агропромислового виробництва. Київ: ІАЕ.
 • Семчик, В. І., 2012. Навчаючись, навчаю … Київ: Спринт-Сервіс.
 • Скобєлєва, Г. С. та Єлісєєнко, О. В., 2014. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 4 (28), с. 9–12.
 • Трокоз, Ю. В., 2017. Економічна суть, зміст ринку агропродовольчої продукції та практичні рекомендації щодо стимулювання зростання АПК. Економiка та держава, 8, с. 99–104.
 • Шаманська, О. І., 2014. Державне регулювання ринку агропродовольчої продукції. Еко-номiка та держава, 5, с. 129–132.

Стаття надійшла 30.10.2018