Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:111-118

Класифікація чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств

О. Смулка, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-5549-4744
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.111

АНОТАЦІЯ

Зазначено про необхідність вивчення чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств для прийняття правильних управлінських рішень і побудови ефективного плану іннова-ційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. Розглянуто чинники, які здійснюють позитив-ний та негативний вплив на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств, сформульовано пропозиції щодо уніфікації їхньої класифікації.

Зважаючи на суттєві труднощі з впровадженням інновацій у більшості малих і середніх сільськогос-подарських підприємств, детальніше висвітлено зміст чинників, що перешкоджають розвитку в галузі інноваційної діяльності. Серед них запропоновано виділяти групи фінансових, техніко-технологічних, інституційних, організаційних і соціально-психологічних чинників. Розглянуто екзогенні та ендогенні чинники, які стимулюють і перешкоджають інноваційній діяльності.

Проаналізовано зв’язок між стилем керівництва та соціально-психологічним кліматом у господарстві, що також має вплив на успішність реалізації інновацій. Показана практична значущість класифікації чинників впливу на інноваційну діяльність залежно від організаційного рівня їхнього формування. Вона передбачає групування чинників на сформовані на світовому рівні, макро-, мезо- і макрорівні. Висвіт-лено особливості зв’язку між чинниками, сформованими на різних організаційних рівнях. Зазначено про зростання впливу чинників світового рівня на інноваційний розвиток аграрного сектору України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інноваційна діяльність, інновації, сільськогосподарські підприємства, чинники, класифікація

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Беновська, Л. Я., 2010. Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації. [online] Доступно: www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/vldfa/2010_18/Benovska.pdf [Дата звернення 19 серпня 2018].
 • Бондаренко, Н. М., 2010. Напрями підвищення інноваційної активності промислових під¬приємств. Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: матеріали V науково-практичної конференції. Донецьк, Україна, 25-27 травня 2010 р. Донецьк: ДонНТУ.
 • Бояринова, К. О. та Костюк, А. К., 2011. Інноваційний розвиток підприємств: умови, проблеми та перспективи. [online] Доступно: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2011_7.pdf [Дата звернення 19 серпня 2018].
 • Бубенко, П. Т. та Владимирова, М. С. 2016. Конспект лекцій з курсу «Інноваційний розвиток підприємства». Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
 • Городиський, Т. І., 2007. Інноваційний потенціал: фактори впливу. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 17.2, с. 276–284.
 • Денисюк, В. А. та Марков, А. В., 2009. Фактори та модель інноваційно-орієнтованого економічного розвитку. Економіст. 4, с. 20–25.
 • Захарченко, В. І., Корсікова, Н. М. та Меркулов, М. М. 2012. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Київ: Центр учбової літератури.
 • Ілляшенко, С. М. 2005. Управління інноваційним розвитком. Суми: ВТД Університетська книга; Київ: Видавничий дім «Княгиня Ольга».
 • Казмірчук, С., 2010. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи. Галицький економічний вісник, 1 (26), с. 25–35.
 • Касьян, З. Е. та Воронкова, Т. Є., 2010. Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Вісник Житомирського державного технічного університету. Економічні науки, 1 (15), с. 168–170.
 • Керівництво Осло: рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій, 2009. Київ: УкрІНТЕІ.
 • Князь, О. В., 2006. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень інноваційного розвитку підприємств. Економіка промисловості, 3, с. 128–135.
 • Коваленко, О. М., 2011. Інноваційні та мотиваційні чинники економічної політики регіонального розвитку. [online] Доступно: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/26_3.pdf [Дата звернення 19 серпня 2018].
 • Кузьмін, О. та Кужда, Т., 2014. Фактори інноваційного розвитку підприємств. [online] Доступно: http://www.experts.in.ua /baza/ analitic/index.php? ELEMENT_ID=11391 [Дата звернення 19 серпня 2018].
 • Лапко, О. 1999. Інноваційна діяльність у системі державного регулювання. Київ: Інститут екон.прогнозування НАН України.
 • Медынский, В. Г., 2007. Инновационный менеджмент. Москва: ИНФРА-М.
 • Меркулов, Н. Н. 2007. Научно-технологическая деятельность: инновационный аспект. Одесса: Астропринт.
 • Новікова, О. С., 2005. Механізм впровадження інновацій у сільському господарстві на засадах сталого розвитку. Національний лісотехнічний університет України: Науковий вісник, 15.6, с. 458–462.
 • Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. [online] Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15[Дата звернення 18 серпня 2018].
 • Радіонова, Н. Й., 2010. Оцінка інноваційного розвитку підприємства. Донецьк: Юго-Восток.
 • Твисс, Б., 1989. Управление научно-техническими нововведениями. Москва: Экономика.
 • Тельнов, А. С. та Попель, С. А., 2012. Інноваційна діяльність: аналіз чинників впливу на макро-, мезо-, мікроекономічних рівнях. Інноваційна економіка, 10, с. 6–13.
 • Федулова, Л. І. та Колош, М. О., 2007. Інноваційний потенціал підприємства як фактор забезпечення результативності реструктуризації. Наукові праці МАУП, 3, с. 48–51.
 • Шамина, Л. К., 2007. Инновационный потенциал. Инновации, 9 (107), с. 58-60.
 • Шубравська, О. В., 2012. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект. Економіка України, 1, с. 27–35.

Стаття надійшла 03.09.2018.