Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:129-136

Аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки

Г. Марків, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-5292-0982
Р. Содома, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-5020-6440
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.129

АНОТАЦІЯ

Прийнята Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки має на меті стимулювання насамперед членів особистих селянських господарств, які ведуть товарне виробництво, вибір організаційно-правової форми фермерського господарства, а отже, збільшення кількості фермерів в Україні.

Сьогодні проблема розвитку фермерства як організаційно-правової структури, що якнайповніше використовує специфіку сільського життя, є вкрай актуальною для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України. Постає потреба в аналізі Концепції, її результативності у 2018 році для визначення шляхів вдосконалення державної політики в аграрному секторі, розробки механізмів стимулювання розвитку й підвищення ефективності діяльності фермерських господарств для виконання ними соціально-економічних функцій на селі.

Проаналізовано на основі Законів України «Про державний бюджет» за 2017, 2018 роки видатки на фінансування аграрної галузі за кодами програмної класифікації. Проведено порівняльний аналіз змін у фінансуванні з плановими показниками на 2019 рік, взятими з проекту Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік». Визначено низку проблем, які не спрямовані на захист інтересів сіль-госпвиробників та перешкоджають розвитку агропромислового комплексу загалом, зокрема фермерських господарств. За результатами дослідження внесено низку пропозицій щодо удоско-налення державної підтримки АПК, яке мало б відбуватися, зокрема, у напрямі відмови від обме-жувальних кількісних критеріїв, запровадження норм, що стимулюють суб’єктів аграрного господарювання до зростання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

концепція,фермерське господарство, державні програми, фінансування

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Годованюк, А. Й., 2012. Фермером може стати кожен? Про правові аспекти проблеми. Актуальні проблеми держави і права, 67, с. 418–424.
 • Григор’єва, Х. А., 2017 а. Правові засади надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні. Підприємництво, господарство і право, 2, с. 105–109.
 • Григор’єва, Х. А., 2017 b. Теоретико-правовий аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки. Підприємництво, господарство і право, 11, с. 85–89.
 • Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України (№ 664-р від 13 вересня 2017 р.). [online].Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80/print [Дата звернення 17 жовтня 2018].
 • Масін, В. М., 2016. Перспективи вдосконалення правового регулювання державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України, 9-10 вересня 2016. Одеса.
 • Мельник, Л. Л., 2017. Фермерство України в контексті розмірів землекористування. Агросвіт, [online] 8, с. 24–34. Доступно: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2017/5.pdf [Дата звернення 17 жовтня 2018].
 • Півторак, В.С., 2014. Перспективи розвитку фермерства як провідної форми малого підприємництва в Україні. Ефективна економіка, [online] 2. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_72 [Дата звернення 17 жовтня 2018].
 • Про Державний бюджет на 2017 рік: Закон України (№ 1801-VIII від 21 грудня 2017 р.). Додаток № 3. [online] Доступно: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172191.html [Дата звернення 17 жовтня 2018].
 • Про Державний бюджет на 2018 рік: Закон України (№ 2246-VIII від 7 грудня 2017 р.). Додаток № 3. [online] Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 [Дата звернення 17 жовтня 2018].
 • Про державний бюджет на 2019 рік: Проект Закону України (№ 9000 від 15.09.2018). Додаток №3. [online] Доступно: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598 [Дата звернення 17 жовтня 2018].
 • Титова, Н. І., 2016. Законодавча регламентація фермерства у США: досвід для України. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 90-річчю проф. Н. І. Титової, 18 листопада 2016. Львів.
 • Туєва, О. В., 2015. Фінансова підтримка як складова правового забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки. Наук. вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки», 4 (2), с. 58–62.
 • Уркевич, В. Ю., 2016. Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств. Наук. вісник НУБіП України, 243, с. 67–75.

Стаття надійшла 23.10.2018.