Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:137-144

Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами

О. Микула, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-4960-9485
Г. Бережницька, здобувач, ст.викладач
ORCID ID: 0000-0002-0908-8665
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.137

АНОТАЦІЯ

Ефективність використання земельних ресурсів зазвичай вивчають без будь-якої системи, без роз¬робленої концепції стратегічного управління цим процесом. Отже, необхідно визначити стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів, їхню позицію за загальними страте¬гічними засадами та визначити стратегічні заходи щодо реалізації таких імперати¬вів. Теоретичні та методологічні основи дослідження забезпечуються діалектичним методом пізнання, системним підходом до вивчення економічних явищ та процесів, що відбуваються в сільськогос¬подарському виробництві та пов’язані з використанням землі як основного виробничого ресурсу галузі. У дослідженні задіяно абстрактний та логічний методи вивчення проблем викорис¬тання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами, визначення показників різних видів ефективності та заходів щодо її підвищення. Повномасштабне впровадження стратегічних імперативів для підвищення ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємст¬вами забезпечить раціональне, високоефективне та екологічно безпечне використання сільсько¬господарських угідь, захист та зростання їхнього виробничого потенціалу. Проведене дослідження є основою для розробки стратегії управління ефективним використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. Однак така стратегія має базуватися на глибокому аналізі чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, продуктивності сільськогосподарських підприємств, діагностиці всіх видів ефективності використання земельних ресурсів. Розглянуті та об’єднані стратегічні альтер-нативи та їхнє детальне осмислення відповідно до стратегічних заходів дадуть змогу створити ефективні механізми оперативного й тактичного управління ефективним землекористуванням у сільському господарстві.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

стратегічні імперативи, земельні ресурси, стратегічне управління, ефективність використання земель

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Альбещенко, О., 2012. Оптимізація структури земельних угідь сучасних агроландшафтів та формування екологічної мережі у сільськогосподарських підприємствах. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького, 4 (54), с. 15–20.
 • Горбонос, Ф. В., Черевко Г. В., Павленчик, Н. Ф. та Павленчик А. О. 2010. Економіка підприємств. Київ: Знання.
 • Ільченко, І., 2010. Обґрунтування стратегічних імператив підприємства. Ефективна економіка, [online] 5. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=220 [Дата звернення 5 жовтня 2018].
 • Кошкалда, І., 2011. Ефективність використання сільськогосподарських земель у контексті сучасного господарювання. АгроІнКом, 10, с. 38–43.
 • Мазнєв, Г., 2011. Геоінформаційні технології в агарному виробництві. Економіка АПК, 4, с. 130–136.
 • Мельничук, Л., 2015. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал, 1’2015[26], с. 135–140.
 • Ткаль, Я., 2011. Управління ефективністю використання земельних ресурсів сільсько-господарськими підприємствами. Кандидат наук. Суми.
 • Словник української мови: в 11 томах, 1973, Київ.
 • Царенко, О. та Чупіс, А., 2001. Фінансово-економічний механізм землекористування. Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит», 1, с. 14–17.
 • Черевко, Г., 2015. Ринок землі і держава. Аграрна економіка, 8 (3-4), с. 18–24.
 • Щурик, М., 2016. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК. Аграрна економіка, 9 (1-2), с. 68–74.
 • Aaker, D., 2008. Spanning Silos: The New CMO Imperative. Harvard Business School Press, рp. 204.
 • Belgard, W., Rayner, S. 2004. ShapingtheFuture: A DynamicProcessforCreatingandAchieving YourCompany`sStrategicVision. Аmacom.

Стаття надійшла 10.10.2018.