Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:3-7

ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОГНОЗ ЧИ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ?

К. Руліцька, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-9395-1144
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.003

АНОТАЦІЯ

Майбутнє повинно бути контрольованим. Сучасні методології досліджень спроможні достовірно дати оцінку явищам, які відбуваються, та спроектувати бажане майбутнє. Моделювання можливих перспектив розвитку аграрних підприємств вимагає узагальнення знань про результати їхньої діяльності. Тенденції, які виявлені в процесі досліджень, повинні ґрунтуватися на фактах. Значний рівень нестабільності економіки країни вимагає перспективного інструментарію та багатого іноземного досвіду. Значущість форсайт-досліджень підтверджена результативністю великих форсайт-проектів у низці європейських країн. Розглянуто механізми реалізації закордонних форсайт-досліджень та можливість їхнього застосування в умовах вітчизняних реалій. Проведене дослідження дало змогу виявити, узагальнити й порівняти спільні риси прогнозування і передбачення, спроектувати їх на досягнення бажаного майбутнього. Запропоновано розвивати технологію форсайт-досліджень за допомогою сфери ІТ для максимальної ефективності й результативності досліджень. Введено дефініцію «превентивне наукове моделювання», яка несе в собі зміст узагальнених методів прогнозування й передбачення. Пропонується її директивне закріплення. Запропоновано синергетичний ефект від використання великої кількості методів економічної діагностики спрямувати на бажаний відповідний кінцевий результат. Запобігання негативним наслідкам ставиться в пріоритеті над подоланням їхньої дії. Виокремлено тенденції альтернативних інструментів та методів дослідження. Автор переконаний,що технології форсайту відкриють нові обрії розвитку держави загалом та регіонів зокрема. Затребуваними повинні стати новітні підходи до реалізації омріяного майбутнього. Динамічний характер форсайт-досліджень дає змогу відстежувати весь хід реалізації процесу в досліджуваній галузі, тим самим охоплюючи достатньо вагомі відрізки часу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

прогноз, передбачення, форсайт-дослідження, розвиток, майбутнє

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Горіховський, М. В., 2017. Використання форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством. Науковий вісник Ужгородського національного університету, [online] Доступно: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13803/1/ (Дата звернення 12 березня 2019).
 • Карасев, О. И. и Вишневский, К. О. 2017. Возможности интеграции Форсайта в
 • разработку инновационной политики. [online]. Доступно: http://www.ido.ru/ido_press/ido_press/articles/?content_id=1581&news_id=1292 (Дата обращения 15 марта 2019).
 • Ксьонова, О. В., 2018. Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності
 • сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення. Економіка АПК, 12, с. 50–57.
 • Макроекономічний прогноз 2020–2022: передбачено два варіанти зростання ВВП. [online] Доступно: https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/15/647811/ (Дата звернення 12 березня 2019).
 • Рабочая книга по прогнозированию, 1982. Москва: Мысль.
 • Руліцька, К. М., 2013. Доцільність використання форсайту для прогнозування розвитку
 • вітчизняних аграрних формувань. Вісник НТУ «ХПІ», 53 (1026), с. 121–125.
 • Руліцька, К. М., 2014. Регіональні аспекти використання форсайту для прогнозування
 • розвитку вітчизняних аграрних підприємств. Молодий вчений, 4 (07), квітень, с. 116–119.
 • Gracht, H. A. et. al., 2015. Foresight support systems: the future role of ICT for foresight.
 • Technological Forecasting and Social Change, 97, рр. 1–6.
 • Цедік, М. Г., 2013. Зарубіжний та вітчизняній досвід регіонального форсайту. Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013). Київ: ВПЦ АМУ.