Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:38-43

ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Рубай, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-6103-8422
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.038

АНОТАЦІЯ

Пошук шляхів покращання фінансової ситуації в сільському господарстві є актуальним і потребує подальших досліджень. Викладено основні результати дослідження проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано суть і значення фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств як одного з важливих важелів забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності. Показано, що в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів, відсутності дієвих механізмів фінансово-кредитного забезпечення, нестабільності державної політики у сфері фінансової підтримки, кризових явищ в економіці та за відсутності на сільськогосподарських підприємствах ефективної системи менеджменту фінансового забезпечення, досі не вдалося досягти вагомих позитивних результатів та кардинально трансформувати джерела фінансування сільськогосподарських підприємств. Визначено, що забезпечення фінансовими ресурсами має на меті гарантування безперервності процесу виробництва продукції, товарів, дієвого впливу на процес розширеного відтворення та покращання ефективності виробництва. Особливу увагу при формуванні достатнього обсягу фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств слід приділяти структурі їхніх джерел. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання сільськогосподарськими підприємствами власного і позикового капіталу. Виявлено основні проблемні аспекти фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Жидачівського району Львівської області та окреслено можливі напрями їхнього усунення в сучасних умовах господарювання. У перспективі доцільно оцінити організацію системи фінансового менеджменту та обґрунтувати взаємодію її складових для забезпечення оптимальної структури джерел фінансування, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фінансове забезпечення, фінансові ресурси, капітал, структура капіталу, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Давиденко, Н. М., 2017. Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід. Київ: НУБіП України.
  • Кірейцев, Г. Г., 2002. Фінансовий менеджмент. Київ: КНЕУ.
  • Коваленко, Л. О. та Ремньова, Л. М., 2008. Фінансовий менеджмент. Київ: Знання.
  • Метелиця, В. М., 2006. Бюджетне фінансування сільського господарства (до набрання чинності П(С)БО 30 «Біологічні активи»). Фінанси та статистика, 3 (37), с. 225–231.
  • Олійник, Д. С., 2003. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва: автореф. дис. кандидата економічних наук. Київ.
  • Попов, В. М., 2012. Сучасні особливості фінансового забезпечення сільського госпо-дарства. [online] Доступно: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/27.pdf [Дата звернення 15 березня 2019].
  • Радченко, О. Д. та Ланова, М. І., 2012. Бюджетна підтримка формування фінансових ресурсів переробних підприємств АПК. Економіка АПК, 7, с. 69–75.
  • Синявська, Л., Онисько, С. та Марків, Г., 2018. Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств. Аграрна економіка, 11 (1–2), с. 37–44.
  • Стецюк, П. А. та Ґудзь, Є. О., 2012. Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК, 4, с.73–78.