Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:44-58

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ВИМОГ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

С. Гринкевич, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-3563-3989
О. Брух, к.е.н., к. е. н., доцент
ORCID ID:0000-0003-1117-0454
М. Когут, к. е. н., в.о. доцента
ORCID ID:0000-0001-8275-134Х
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.044

АНОТАЦІЯ

Окреслено сутність процесу трансформації використання трудового потенціалу. Визначено, що рівень та якість трудового потенціалу виступають фундаментом життєзабезпеченості й стабільності у суспільстві, а також відіграють провідну роль у забезпеченні конкурентоспроможності економіки держави. Проаналізовано прояви впливу інформаційного суспільства на трансформацію використання трудового потенціалу. Розглянуто вплив соціально-економічних перетворень на трудовий потенціал в країні та визначено основні передумови його оптимального задіяння, оскільки соціально-економічний розвиток держави визначається використанням трудового потенціалу окремих територій як невід’ємної частини економічного потенціалу. Окреслено проблеми структурних трансформацій трудового потенціалу згідно з вимогами інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано стан трудового потенціалу України за демографічною складовою, в тому числі динаміку природного приросту населення. Відображено зведені показники стану трудового потенціалу, з’ясовано роль освітньої складової у формуванні трудового потенціалу на основі аналізу кількості осіб, які здобували освіту у навчальних закладах різних рівнів. Розглянуто основні показники діяльності суб’єктів господарювання та економічну активність населення за рівнем освіти. Обґрунтовано основні проблеми раціонального використання трудового потенціалу, пов’язані з: депопуляцією населення; зростанням демографічного навантаження на осіб працездатного віку; низькою інноваційною активністю працюючих; незбалансованістю підготовки фахівців системою вищих закладів освіти та робітників – системою професійно-технічної освіти; зростанням безробіття та нелегальної зайнятості; проблемністю в оплаті праці. Визначено пріоритети респондентів щодо перешкод, заходів та мотиваторів використання трудового потенціалу в розрізі окремих міст України. Встановлено, що основним мотивуючим чинником до ефективної, якісної праці є її оплата. Здійснено аналіз співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, що дав чітке уявлення про те, що працездатні громадяни не можуть прожити на заробітну плату. Виявлено та узагальнено наслідки впливу розриву між населенням за рівнем доходів на використання трудового потенціалу. Окреслено основні тенденції у трансформації використання трудового потенціалу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

трудовий потенціал, структура трудового потенціалу, процес трансформації, інформаційне суспільство, безробіття, зайнятість, рівень доходів

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Макарова, О. 2011. Старіння населення України: тенденції та наслідки. 2011. [online]
 • Доступно: http://www.idss.org.ua/arhiv/11_07_2011_makarova.zip [Дата звернення 5 квітня 2019].
 • Населення України за 2017 рік. 2018. Київ.
 • Наукова та інноваційна діяльність в Україні. 2018. Київ.
 • Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/2017
 • навчального року. 2018. Київ.
 • Пирожков, С. І., 2004. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України.
 • Демографія та соціальна політика, 1–2., с. 5–20.
 • Праця України у 2017 році, 2018. Державна служба статистики України. Київ.
 • Приймак, В.С. 2005. Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній
 • системі ринку праці: автореф. дис. … доктора економ. наук. Львів.
 • Продовження навчання та здобуття професії, 2018. Київ.
 • Регіони України у 2017 році, 2018. Ч. 2. Київ.
 • Транченко, Л. В., 2012. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства.
 • Економіка та держава, 4, с. 12–15.
 • Цапок, С. О., 2012. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу
 • регіональних суспільних систем. Регіональна економіка, 1, с. 176–183.
 • Ціжма, О. А., 2009. Трансформація структури використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області). [online] Доступно: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vpu/Ekon/2009_7/52.pdf [Дата звернення 6 квітня 2019].
 • Чорний, Р. С. 2013. Розвиток трудового потенціалу просторових форм організації
 • українського суспільства. Львів: ІРД НАН України.