Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:59-67

ЦІНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Петришин, д. е. н., в.о. доцент
ORCID ID: 0000-0002-1871-2837
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.059

АНОТАЦІЯ

Проведено порівняння цінових тенденцій на національному та світовому агропродовольчих ринках. Актуальність дослідження визначається необхідністю достовірної оцінки відповідних тенденцій для формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств. Водночас його результати дадуть змогу уряду приймати обґрунтовані рішення при виборі напрямів, форм і методів регулювання розвитку АПК. Метою дослідження є оцінка ступеня взаємозв’язку між цінами світового та внутрішнього агропродовольчих ринків, об’єктом – економічні відносини, які лежать в його основі. Встановлено, що упродовж 2000–2016 рр. індекси цін ФАО на основні групи агропродовольчих товарів та індекси цін на аналогічні види сировини, виробленої сільськогосподарськими підприємствами в Україні, приблизно збігалися. Водночас темпи зростання цін на відповідні види продовольчих товарів на внутрішньому ринку були значно нижчими, насамперед у зв’язку з низьким рівнем платоспроможності домогосподарств. Таке співвідношення між ціновими тенденціями характерне як для агропродовольчого ринку загалом, так і для окремих видів продукції. Доходимо висновку про украй обмежені можливості українського уряду у сфері цінового регулювання агропродовольчого ринку і необхідність використання форм і методів нецінового регулювання розвитку АПК. На основі узагальнення наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених дійшли висновку про те, що цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах має не національний, а інтернаціональний характер. Відповідно рівень і динаміка цін на агропродовольчому ринку визначаються насамперед тенденціями на світовому, а не на внутрішньому ринку. З огляду на це вживання будь-яких заходів, спрямованих на цінове регулювання функціонування національного чи регіональних агропродовольчих ринків, не можна вважати ефективним шляхом використання виділених на ці цілі коштів. При цьому слід враховувати вплив принципу часового лагу реакції сільськогосподарських підприємств на дію чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

індекси цін, агропродовольчий ринок, Україна, підприємства, співвідношення, тенденції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Артус, М. М., 2011. Державна політика та фінансовий механізм ціноутворення на
 • сільськогосподарську продукцію: автореф. дис. … доктора екон. наук. Київ.
 • Гудак, В. В., 2011. Механізм ціноутворення в аграрному секторі як фактор забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка, 7, с. 221–225.
 • Индекс продовольственных цен ФАО [online]. Доступно: http://www.fao.org/
 • worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ [Дата обращения 25 мая 2019].
 • Олефір, В. К., 2012. Вплив зовнішніх чинників на кон’юнктуру внутрішнього ринку
 • агропродовольчих товарів. Економіка і прогнозування, 1, с. 143–150.
 • Онєгіна, В. М., 2007. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських
 • товаровиробників: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ.
 • Охріменко, В. І. та Супрун, О. М., 2011. Принципи цінового регулювання внутрішньо-
 • господарських відносин в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК, 7, с. 116–122.
 • Сільське, лісове та рибне господарство [online]. Доступно: www.ukrstat.gov.ua/
 • druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm [Дата звернення 25 травня 2019].
 • Ваffes, J. and Gardner, B., 2003. The Transmissionof World Commodity Pricesto Domestic
 • Marketsunder Policy Reformsin Developing Countries. Policy Reform, 63 (2), рр. 159–80.
 • DeSchutter, 2010. Food Commodities Speculation and Food Price Crises: Regulation To Reduce The Risks of Price Volatility. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, Briefing Note 02, September 2010. Louvain-la-Neuve: United Nations Special Rapporteur on the Right to Food.
 • Jones, D. and Kwiecinski, A., 2010. Policy Responsesin Emerging Economies to International
 • Agricultural Commodity Price Surges. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 34.
 • Minot, N., 2010. Transmissionof World Food Price Changesto African MarketsandIts Effecton Household Welfare. Food Security Collaborative Working Paper, 58563.
 • Rapsomanikis, G., Hallam, D. and Conforti P., 2006. Market Integrationand Price Transmission in Selected Foodand Cash Crop Marketsof Developing Countries: Reviewand Applications. Agricultural Commodity Marketsand Trade: New Approachesto Analysing Market Structure and Instability. London.