Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:68-81

АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Яцух, к. е. н., доцент
ORCID ID:0000-0002-8007-2009
Таврійський державний агротехнологічний університет https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.068

АНОТАЦІЯ

Узагальнено нормативно-правове та інституціональне забезпечення механізму застосування інноваційної форми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств із застосуванням аграрних розписок, які є гарантійним документом двосторонньої угоди про фінансове забезпечення виробництва майбутнього врожаю. На основі ретельного вивчення та узагальнення особливостей реально діючих угод із використанням аграрних розписок, представлено етапи здійснення таких операцій. Окреслено існуючі проблеми та визначено особливості процесу залучення фінансових і матеріальних ресурсів у господарську діяльність сільськогосподарських підприємств із використанням фінансових й товарних аграрних розписок. Виокремлено основні умови ціноутворення на позикові фінансові й матеріальні ресурси та майбутню сільськогосподарську продукцію в операціях з аграрними розписками. Встановлено, що основними характерними перевагами використання аграрних розписок проти існуючих форм фінансування є: спрощений доступ до фінансових і матеріально-технічних ресурсів; суттєве зниження вартості таких ресурсів за рахунок можливості врахування валютних і цінових коливань на ринку; збільшення потенційних можливостей сільськогосподарських підприємств щодо залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок розширення обсягу заставних зобов’язань; суттєве розширення кола постачальників матеріальних ресурсів та гарантованих каналів збуту готової продукції майбутнього врожаю. Зазначено важливу роль міжнародних аграрних розписок, які найчастіше супроводжують форвардні угоди між виробниками й трейдинговими компаніями на поставку майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції та сприяють переходу сільськогосподарських підприємств на якісно новий рівень співпраці щодо залучення міжнародних фінансових ресурсів від іноземних кредиторів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аграрні розписки, сільськогосподарські підприємства, вартість позикових фінансових ресурсів, ціноутворення на майбутню сільськогосподарську продукцію

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Абрамова, І. В., 2018. Аграрні розписки як інструмент фінансово-кредитного забезпечення дрібних і середніх сільгоспвиробників. Бізнес-інформ., 2, с. 253–258.
 • Вдовенко, І. С., 2018. Фінансовий інструмент підтримки аграріїв. Гроші, фінанси і кредит, 22, с. 176–180.
 • Дерев’янко, С. І., 2017. Аграрні розписки як альтернатива банківському кредитуванню
 • сільськогосподарських товаровиробників: обліковий аспект. [online] Доступно:
 • http://www.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/oholoshennia/1413-zbirka-tez-za-robotoiukonferentsii/file [Дата звернення: 18 квітня 2019].
 • Ісаян, А. М., 2014. Аграрні розписки як новий інструмент кредитування АПК під майбутній врожай. Науковий вісник Херсонського державного університету, 8 (3), с. 138–141.
 • Мамалига, С. В., 2017. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку.
 • Агросвіт, 9, с. 30–34.
 • Правдюк, Н. Л., 2016. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування
 • сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект. Облік і фінанси, 4 (74), с. 69–79.
 • Про аграрні розписки: Закон України. № 5479-VI від 06.11.2012. 2013. Відомості Верховної Ради, 50, ст.695.
 • Радченко, Н. Г., 2013. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування
 • сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного
 • агротехнологічного університету. Сер.: Економічні науки, 1(1), с. 356–361.
 • Реєстр аграрних розписок. 2018. [online]. Доступно: http://agroregisters.com.ua/ [Дата
 • звернення: 18 квітня 2019].
 • Стендер, С. В., 2017. Аграрні розписки та вексельна форма як альтернативні джерела
 • кредитування аграрних підприємств. Науковий вісник Мукачівського державного
 • університету. Сер.: Економіка, 8, с. 800–805.
 • Стойко, О. Я., 2018. Капіталізація аграрних підприємств за рахунок використання аграрних розписок. Електронне наукове фахове видання «Економічна економіка» [online]. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6229. (Дата звернення: 18 квітня 2019).
 • Туєва, О. М., 2015. Фінансова підтримка як складова правового забезпечення конку-
 • рентоспроможності в аграрному секторі економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки, [online]. 4(2), с. 58–62. Доступно: //
 • http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_4%282%29__16 [Дата звернення 18 квітня 2019].
 • Хромушина, Л. А., 2018. Аграрні розписки як інструмент формування фінансових ресурсів аграрних підприємств. Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 6 (17), с. 612–615.