Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:82-91

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ШЛЯХ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

І. Кошкалда, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0003-4855-8890
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Л. Гнатишин, д. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-4425-0514
О. Прокопишин, к. е. н, доцент
ORCID ID: 0000-0002-7027-3499
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.082

АНОТАЦІЯ

Досліджено питання активізації відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств на інноваційно-інвестиційних засадах. Визначено, що інновації забезпечують нові риси та пріоритети в діяльності фермерських господарств. Дослідження циклу інноваційно-інвестиційного процесу дає підстави виокремити переважно самовідновлювальний тип останнього у фермерських господарствах. Водночас зовнішні інвестиції забезпечують впровадження інновацій та динамічність відтворення. Доведено, що інноваційні форми управління виробництвом і господарством загалом є не лише ознакою модернізації технічної складової виробничого потенціалу, а й визначальним чинником конкурентоспроможності фермерських господарств. З’ясовано, що застосування інновацій приводить до зміни в ефективності відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств, виникнення науково-технічних, соціальних, екологічних та економічних ефектів. Водночас рівень інноваційності виробничого потенціалу залежить від інноваційної активності фермерів, тобто від здатності господарств впроваджувати інновації у виробничі процеси. Представлено авторське трактування інноваційної діяльності як процесу, спрямованого на збільшення капіталу (його відтворення), що реалізується через здатність фермерського господарства створювати нові продукцію, об’єкти, технологію, процеси. Обґрунтовано, що внутрішні резерви, зокрема прибуток, значно обмежують можливості фермерських господарств в інноваціях. Тому розроблена модель інвестиційного механізму відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств на інноваційній основі з-поміж джерел інвестування інноваційних проектів фермерських господарств передбачає бюджети об’єднаних територіальних громад. За умови вдосконалення системи оподаткування фермерських господарств дохід, отриманий у результаті впровадження інноваційних технологій, забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фермерські господарства, інновації, інвестиції, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, виробничий потенціал, відтворення

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Білецька, Н. В. 2012. Інституційний механізм розвитку аграрної економіки України:
 • автореф. дис. … канд. екон. наук. Львів.
 • Братчук, Л. М., 2016. Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до
 • формування об’єкта обліку. Економіка АПК, 10, с. 59–65.
 • Гнатишин, Л. Б. 2018. Виробничий потенціал фермерських господарств: монографія. Львів: Сполом.
 • История экономических учений (современный этап). 1999. Москва: ИНФА.
 • Кобаченко, Д. В. та Лотарєва, М. Ю., 2013. Умови формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств. Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 15 травня 2013. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет.
 • Луців, О. М. 2008. Виробничий потенціал регіону: інноваційний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України.
 • Мазнєв, Г. Є., 2014. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору. Економіка АПК, 9, с. 5–13.
 • Молдаван, Л. В., Шубравська, О. В., 2015. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку
 • агропромислового виробництва України та механізми її реалізації. Економіка України, 4, с. 78–87.
 • Слісаренко, О. О., Огородніков, Д. Д., та Наконечний, В. Л. 1999. Словник підприємця. Київ: РВПС України, НАН України.
 • Шумпетер, Й. 1992. Теория экономического развития: исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. Москва: Прогресс.