Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:92-87

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

М. Ступень, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-7599-8261
Львівський національний аграрний університет
Н. Ступень, д. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-1238-4016
Національний університет «Львівська політехніка»
Р. Таратула, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-6943-382Х
З. Рижок, к. е. н., ст. викладач
ORCID ID: 0000-0003-0733-5658
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.092

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи в межах наукової дискусії з питання ефективного використання земель сільськогосподарського призначення за економічними та екологічними показниками з огляду на трансформаційні процеси розвитку земельних відносин із метою зростання економічного потенціалу регіонів. Запропоновано науково-теоретичне обґрунтування соціально-економічного розвитку регіону на основі максимального залучення земельного потенціалу відповідно до природно-сільськогосподарського районування з використанням даних державного земельного кадастру та проведення землеустрою. Розроблено структурно-логічну модель сталого землекористування регіону на основі застосування системи економічних, екологічних, адміністративних, землевпорядних та інших заходів щодо ефективного використання земель регіону, що відчутно впливає на рівень капіталізації земельних ресурсів й дає змогу коригувати просторові напрями розвитку господарських підсистем відповідно до концепції сталого розвитку землекористування. Розкрито чинники, що впливають на ефективність використання земельних ресурсів, зокрема, характеризують якість ґрунту, ступінь придатності земельної ділянки до залучення у господарське використання та до її обробітку, вплив держави на використання земель, співвідношення попиту і пропозиції на ринку землі та правовий режим використання земельної ділянки. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми ефективного використання земельно-ресурсного потенціалу регіонів засвідчила, що на рівні місцевих і регіональних органів влади потрібно розробити й затвердити програми щодо охорони земель, збереження й відтворення родючості ґрунтів. Встановлено, що основними причинами незадовільного стану використання та охорони земельних ресурсів у регіонах є надзвичайно високий економічно та екологічно необґрунтований рівень господарського освоєння територій, а також незадовільний стан правового й технічного забезпечення, що регулює використання та охорону земель.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ефективне використання, землі сільськогосподарського призначення, регіон, земельні відносини, землеустрій, землекористування

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Борщевський, П. П., Чернюх, М. О., Заремба, В. М., Коренюк, П. І. та Князьков, О. П. 1998. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону. Київ: Аграрна наука.
 • Гуторов, О. І. 2010. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві:
 • теорія, методологія, практика: монографія. Харків: Едема.
 • Дивнич, А. В., 2012. Формування ринкової вартості земельних ресурсів сільськогос-
 • подарських підприємств. Технологічний аудит та резерви виробництва, 1(3), с. 38–43.
 • Дорош, Й. М. та Стецюк, М. П. 2011. Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування на регіональному рівні (на прикладі Київської області). Київ: Урожай.
 • Костишин, О. О., 2011. Землеустрій як основа управління земельними ресурсами. Землевпорядний вісник, 1, с. 10–17.
 • Рижок, З. 2015. Інституціональні засади формування регіональної земельної політики.
 • Економіст, 9, с. 13–16.
 • Третяк, А. М. 2004. Економіка землекористування та землевпорядкування. Київ: ТОВ
 • ЦЗРУ.
 • Ульянченко, О. В. та Рудь, Л. П. 2015. Економічні, екологічні та соціальні аспекти
 • використання земельних ресурсів в Україні: монографія. Харків: Смугаста типографія.
 • Федоров, М. М., 2009. Трансформація земельних відносин до ринкових умов (доповідь). Економіка АПК, 3, с. 4–18.
 • Stupen, R. and Ryzhok, Z. 2018. Methodological approaches on the effective land resources use in the regions of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 18(4), рp. 353–359.