Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:17-24

Методологічні аспекти стратегічного планування у контексті розвитку об’єднаних територіальних громад України

Р. Хірівський, к.е.н., доцент
0000-0002-7299-429X
І. Бернацька, к.е.н., доцент
0000-0003-2233-9374
Lwowski Narodowy Uniwersytet Аgrarny О. Брух, к.е.н., доцент
0000-0003-1117-0454
Львівський національний аграрний університет
Х. Мітюшкіна, к.е.н., доцент
0000-0002-4258-4433
Маріупольський державний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.017

АНОТАЦІЯ

Описано процес стратегічного планування у межах новостворених об’єднаних територіальних громад. Акцентовано увагу на ключових прорахунках, котрі виникли у процесі формування стратегії розвитку ОТГ. Виявлено певні невідповідності положень стратегій та плану-графіка їхніх впроваджень.

Проаналізовано термінологічну складову визначення процесів «стратегічного планування». Наведено переваги середньострокового планування розвитку територій порівняно з довгостроковим. Вказано переваги залучення широкого кола громадян до творення середньо- та довгострокового плану розвитку ОТГ.

У ході розкриття підходів відносно планування розвитку територій наведено основні принципи стратегічного планування розвитку громад. Під час дослідження враховано думку провідних міжнародних інституцій, котрі здійснюють дослідження у сфері місцевого самоврядування, зокрема Інституту сталих спільнот (США), який пропонує для оцінки відповідності розвитку громади принципам сталого розвитку такі складові: екологічна цілісність, економічна безпека, права й обов’язки, соціальний добробут.

Доведено необхідність здійснення SWOT-аналізу як елемента формування стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад.

Запропоновано оптимальний орієнтовний графік розробки стратегічного плану розвитку громади, котрий охоплює основні етапи й розрахований орієнтовно на дев’ять місяців (оптимальний, на нашу думку, термін розробки стратегії розвитку громади).

Запропоновано також принципи формування робочих груп із розробки стратегій та оптимальну кількість учасників, залучених у роботу груп.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

стратегічне планування, ресурсний потенціал, об’єднані територіальні громади

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бородіна, О.М. та Прокопа І.В., 2014. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект). Економіка України, 4(629), с. 55–72.
 • Журавин, Д.П. Формирование механизма реализации муниципальной стратегии. Интернет-портал ВолНЦ-РАН, [online]. Доступно: http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/28/art28_05.pfp [Дата звернення 14 січня 2019].
 • Звєряков, М.І., Ковальов, А.І. та Сментина, Н.В., 2017. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціальноекономічних систем в умовах децентралізації: монографія. Одеса: ОНЕУ.
 • Коломієць, І.Ф. та Пелехатий, А.О., 2017. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Економіка України, 4 (665), с. 46–55.
 • Кузьменко, С. Л, 2017. Самодостатність територіальної громади: поняття та основні засади.Теорія та практика державного управління, [online] 2 (57). Доступно: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/06.pdf[Дата звернення 20 лютого 2019].
 • Лонтка, К., 2012. Стратегічне планування. [online] 2. Доступно: http://www.sumynews.com [Дата звернення 23 січня 2019].
 • Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. 2014. [online] Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [Дата звернення 20 лютого 2019].
 • Сментина, Н.В., 2015. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика: монографія. Одеса: Атлант.
 • Стратегія розвитку ОТГ як путівник спроможності громад, 2018.[online].Доступно: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr22.pdf [Дата звернення 23 січня 2019].
 • Стратегія розвитку, 2017. Часопис Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ. REGIONET,[online] Доступно: http://regionet.org.ua [Дата звернення 17 лютого 2018].
 • Ускова, Т.В., 2009. Управление устойчивым развитием региона: монографія. Вологда.

Стаття надійшла 15.05.2019.