Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:25-32

Методичні підходи до оцінювання сталості сільськогосподарського землекористування

Г. Грещук, к.е.н.
0000-0001-5629-8828
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.025

АНОТАЦІЯ

Встановлено, що ефективне функціонування моделі землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення неможливе без комплексного уявлення ситуації про рівень сталості сільськогосподарського землекористування відносно певних індикаторів, тому початковим етапом реалізації моделі є аналіз сучасного стану й рівня об’єкта дослідження. З огляду на це з метою адекватності відображення та розуміння рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також порівняння його показників у регіональному розрізі запропоновано відповідну методику оцінки.

Доведено, що оцінювання такого складного явища, як сталість використання земель сільськогосподарського призначення, зумовлює необхідність застосування інтегрального показника, що дає змогу комплексно врахувати сукупність різних критеріїв та індикаторів. Інтегральний індекс сталості сільськогосподарського землекористування передбачає застосування ієрархічної структури, що групує критерії у межах цільових векторів, а індикатори – у межах цих критеріїв. Індикатори налічують абсолютні показники, що характеризують стан землекористування в конкретному періоді, а також відносні динамічні показники, які порівнюють із базовим періодом. Для порівняння різноякісних і різновимірних показників запропоновано здійснювати інтерпретацію їхнього значення через нормування, тобто здійснити перехід від абсолютних значень до нормованих.

На основі розробленого методичного підходу проведено оцінювання рівня сталості сільськогосподарського землекористування в регіонах України. Виділено такі рівні відповідного критерію: кризовий, критичний, низький та задовільний. Встановлено, що серед регіонів України найвищим рівнем сталості сільськогосподарського землекористування характеризується Закарпатська область (підсумкова оцінка 0,80). Дещо нижчим є рівень сталості у Київській (0,77), Івано-Франківській (0,76) та Житомирській (0,76) областях. При цьому переважна більшість регіонів України мають низький рівень сталості сільськогосподарського землекористування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

оцінювання, землекористування, сільське господарство, сталість, інтегральний індекс

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Грещук, Г. І. 2018. Організаційно-економічне та правове забезпечення розвитку землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування. Київ.
  • Козьменко, О.В. та Кузьменко, О.В. 2014. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика). Суми: Університетська книга.
  • Котикова, О.І. 2017. Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України. Економіка АПК, 5, с. 24–32.
  • Миргород, М.М. 2015. Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 4, с. 42–50.
  • Попович, А.А., 2016. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні. АгроСвіт, 10, 43–52.
  • Черевко, І., 2017. Програма і методика дисертаційного дослідження «Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика».Аграрна економіка, 10/(3–4), 15–26.
  • Шкуратов, О.І., 2016. Інформаційно-аналітичний фактор екологічної безпеки в аграрному секторі економіки. Економічний аналіз: збірник наукових праць, 23, 1, 98–105.
  • Environmental indicators for agriculture. Paris, France: OECD Publication.
  • Shkuratov, O., 2018. Methodology for estimation of ecological safety in the agricultural of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18/3, рр. 379–386.
  • The state of food and agriculture. 2017. Lerveraging food systems for inclusiverural transformation. Rome: FAO.

Стаття надійшла 30.08.2019.