Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:33-49

Аналіз розвитку туристичної галузі на рекреаційних територіях України

М. Ступень, д.е.н., професор
0000-0002-7599-8261
Львівський національний аграрний університет Н. Ступень, д.е.н., доцент
0000-0003-1238-4016
Національний університет «Львівська політехніка» Н. Хомич, к. с.-г. н., в.о. доцента
0000-0003-1838-544X
З. Рижок, к.е.н., в.о. доцента
0000-0003-0733-5658
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.033

АНОТАЦІЯ

Встановлено, що підвищення рівня добробуту та якості життя українського населення, збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь, перехід від сировинної спрямованості економіки на інноваційний шлях розвитку залежать від стану рекреаційних територій та розвитку екологічного туризму. Основною метою проведеного дослідження було: проаналізувати сучасний стан рекреаційних територій в Україні; виявити й структурувати чинники формування їхньої привабливості й рекреаційних властивостей; запропонувати шляхи вдосконалення еколого-економічного механізму функціонування рекреаційних територій; окреслити перспективи розвитку туризму на рекреаційних територіях в Україні.

Останніми роками ми спостерігаємо зменшення потоку іноземних туристів майже удесятеро порівняно з показником 2000 року. Опрацьовані статистичні дані вказують на те, що за типами суб’єктів туристичної діяльності найчисленнішою категорією є турагенти – 80 %. На основі аналізу туристичної діяльності в Україні встановлено, що кількість туристів – громадян України, обслужених суб’єктами туристичної діяльності протягом 2016 року, становила понад 2,5 млн осіб, а іноземних – 35 тис. осіб. Дослідження сучасного стану рекреаційних територій в Україні дало змогу виокремити низку чинників, що стримують активний розвиток територій, а саме недооцінювання важливості профілактичних заходів, які можуть запропонувати санаторії-профілакторії, та спроба повернути втрачені позиції на ринку, що відбувається не завдяки розвитку самої галузі, а лише через залучення більшої кількості потенційних споживачів. Запропоновано низку заходів для поліпшення ситуації з розвитку туризму на рекреаційних територіях, що передбачають забезпечити доступність санаторно-курортного лікування за рахунок активного розвитку транспортної інфраструктури та диференціації вартості лікування, привести сучасний стан рекреаційних закладів на території України до міжнародних норм і стандартів, збільшити загальний попит на послуги рекреаційних територій, розширивши асортимент цих послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

туризм, рекреаційні території, туристичні потоки, туристична діяльність, оздоровчі заклади, санаторно-курортні заклади

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Гаврилко, П.П. та Колодійчук, А.В., 2017. Логістичне управління суб’єктами підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Науковий вісник Ужгородського університету: економіка, 1 (49), 2, с.122–125.
  • Гадзало, Я.М. та Саблук, П.Т., 2017. Рекомендації з розроблення Дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району. Київ: Аграрна наука.
  • Газуда, М.В., Ерфан, В.Й. та Газуда С.М., 2014. Особливості надання послуг у туристичній сфері регіону. Науковий вісник Ужгородського університету: економіка, 1 (42), с. 261–265.
  • Забуранна, Л.В., 2013. Управління туристичною підприємницькою діяльністю в аграрній сфері: теорія, організація. Доктор наук. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».
  • Забуранна, Л.В., 2014. Кластерний аналіз підприємств сфери сільського аграрного туризму. Ефективна економіка, [online] Доступно: [Дата звернення 7 жовтня 2019].
  • Лендєл, М.А., Газуда, С.М. та Газуда, Л.М., 2018. Туристично-рекреаційний комплекс у системі соціально-економічного розвитку сільських територій транскордонного регіону. Науковий вісник Ужгородського університету: економіка, 1 (51), с. 153–160.
  • Леонова, С.В., 2013. Методичні підходи та критерії оцінки рекреаційних територій. Вісник ОНУ: географічні та геологічні науки, 2 (18), с. 73–81.
  • Лєндєл, М.А., 2013. Проблеми і перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери України та її регіонів. Науковий вісник Ужгородського університету: економіка, 1 (38), 2, с. 196–199.
  • Росоха, Р., 2002. Світовий досвід організації рекреаційно-туристичної діяльності. Регіональна економіка, 3, с. 191–195.
  • Туризм: статистичний збірник. 2016. [online]. Доступно: [Дата звернення 6 жовтня 2019].

Стаття надійшла 12.10.2019.