Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:40-48

Імперативні засади фінансової політики сталого розвитку сільських територій

Г. Східницька, к.е.н., доцент
0000-0003-0333-1721
Р. Содома, к.е.н., доцент
0000-0002-5020-6440
Г. Марків, к.е.н., доцент
0000-0001-5292-0982
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.040

АНОТАЦІЯ

У економічно розвинених країнах провідне місце належить вектору розвитку сільських територій як ключового елемента їхніх державних стратегій. Практичною складовою імплементації концепції сталого розвитку територій у сільській місцевості має бути систематизація норм, методів, систем і механізмів у комплексній дії зі соціально-економічними засадами її реалізації.

Основним завданням проведеного наукового дослідження є обґрунтування фінансових аспектів сталого розвитку сільських територій в контексті забезпечення якісного рівня життя сільських жителів.

Теоретичні й методологічні основи дослідження забезпечуються загальнонауковими та спеціальними методами, а також використанням діалектичного підходу. За допомогою монографічного методу обґрунтовували суть понять «фінансова політика», «сільські території», «сталий розвиток». Структурно-логічний метод був використаний для визначення ролі й напрямів фінансової політики, обґрунтування концептуальних питань стратегії сталого розвитку сільських територій.

Представлено результати визначення ролі фінансової політики як сприяння ефективному здійсненню державою визначених соціальних, екологічних, фінансових та інших функціональних заходів. Обґрунтовано сутнісну характеристику сталого розвитку сільських територій. На підставі проведеного дослідження встановлено, що фінансова політика сталого розвитку позиціонується як вирішальний чинник реалізації державних функцій в агросфері.

Узагальнено наскрізну ідею концепції сталого розвитку сільських територій, яка ґрунтується на забезпеченні поліпшення якості життя жителів сільських територій, комплексного розвитку екологічної та соціально-економічної сфер економіки.

У контексті збалансованого зростання фінансових ресурсів, фінансового забезпечення виконання соціально-економічних програм сталий розвиток економіки сільських територій можливий лише з реалізацією ефективної державної фінансової політики.

Задіяно комплексний підхід до розгляду проблеми ведення раціональної фінансової політики сталого розвитку сільських територій через запровадження низки соціально-економічних програм, що призведе до зростання рівня й якості життя населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

імперативні засади, сільські території, сталий розвиток, добробут населення, фінансова політика

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Богданов, Д. С., 2017 Завдання сталого розвитку сільських територій. Агросвіт, 7, с. 60–62.
 • Ботвіна, Н. О. 2011. Фінансова політика сталого розвитку агросфери: монографія. [online]. Київ: ННЦ ІАЕ. Доступно: http:// https://economics.opu.ua › post_site › botvina-n-o-finansova-politika-stalogo_2011 _2_7 [Дата звернення 10 жовтня 2019].
 • Ботвіна, Н. О. 2015. Роль фінансової політики забезпечення сталого розвитку агросфери. [online]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2015 _2_10 [Дата звернення 10 жовтня 2019].
 • Бурик, З. М., 2018. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сталого розвитку України: автореф. дис. … док. наук з держ. управл. Київ.
 • Губені, Ю. Е. 2013. Розвиток сільських територій: вибрані тези до конструювання політики. [online] Доступно: http:// http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_6_4 [Дата звернення 19 вересня 2019].
 • Доброскок, С. С., 2018. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України. Причорноморські економічні студії, 30 (2), с. 57–59.
 • Латинін, М. А., 2006. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ.
 • Левченко, Н. М. 2008. Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора економіки. [online]. Доступно: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/2/03.pdf [Дата звернення 9 жовтня 2019].
 • Ляхович, О. О. та Ільчук, О. І., 2017. Джерела фінансового забезпечення розвитку сільських територій України в умовах децентралізації. Економіка і суспільство. 13, с. 863–867.
 • Малік, М. Й. та Хвесик, М. А., 2010. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК, 5, с. 6–11.
 • Національна парадигма сталого розвитку України, 2016. [online] Доступно: http://ecos.kiev.ua/share/upload/Dopovid_nacionalna_paradygma_ stalogo_rozvytku.pdf [Дата звернення 10 жовтня 2019].
 • Петрушевська, В. В., 2014. Концептуальні основи формування фінансової політики України. Актуальні проблеми економіки, [online] 8 (158). Доступно: D:/Desktop/НАУКА%202019/Моя_наука/Аграрна%20 економіка%202019/ape_2014_8_41.pdf [Дата звернення 9 жовтня 2019].
 • Стецюк, П. А. 2008. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія. [online]. Київ: ННЦ ІАЕ. Доступно: http://www.disslib.org/upravlinnja-formuvannjam-ta-vykorystannjam-finansovykh-resursiv-silskohospodarskykh.html [Дата звернення 10 жовтня 2019].
 • Сторонянська, І. та Пелехатий, А. 2014. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад: монографія. [online]. Львів: ДУ «ІРД імені М. І. Долішнього НАН України». Доступно: lib.academy.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64 [Дата звернення 19 вересня 2019].
 • Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року, 2019. [online]. Доступно: https://bank.gov.ua/about/refactoring/develop-strategy [Дата звернення 3 жовтня 2019].
 • Шклярук, С. Г. 2003. Финансовая система: структура, механизм функционирования, оптимизация: монография. Київ: Нора-принт.

Стаття надійшла 22.10.2019.