Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:49-54

Стан і перспективи зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області

З. Березівський, к.е.н., доцент
0000-0001-5731-1377
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.049

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано теоретичні основи та методичні підходи до дослідження економічного стану зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області та виявлено основні тенденції змін на перспективу. Значна частина проблем, пов’язаних із зерновиробництвом у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, залишається малодослідженою та потребує подальшого опрацювання. Саме це засвідчує актуальність, новизну та доцільність здійснення наукового дослідження окресленої проблеми. Описано методику дослідження рівня зерновиробництва, засновану на використанні методів, необхідних для встановлення зв’язку між чинниками та результатами. Виявлено нормативні показники та комплексно оцінено стан виробництва зернової продукції. Валовий збір зернових культур є узагальнюючим показником виробництва зернової продукції, що залежить від таких двох чинників, як посівна площа та урожайність. Саме тому є необхідним дослідження в динаміці як загалом валового збору, так і зміни показників посівних площ та урожайності. Графічно показано динаміку валових зборів зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Проведено аналіз обсягів зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області та надано пропозиції щодо їхнього зростання на перспективу. Результати досліджень показали, що у 2017 р. відбулося незначне зростання обсягів зерновиробництва у Львівській області. Запропоновано заходи щодо впровадження сучасних прогресивних технологій виробництва зернової продукції. Такий рівень зерновиробництва за його раціонального використання повинен задовольняти потреби народногосподарського комплексу в зерновій продукції. Оцінка зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах свідчить, що основою його ефективного розвитку є підвищення урожайності зернових культур. Результати проведеного дослідження наведені у відповідних висновках.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічний стан зерновиробництва, сільськогосподарські підприємства, валовий збір, підвищення урожайності зернових культур, прибутковість, сучасні прогресивні технології

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бакум, М. М., 2011. Теоретичні засади використання резервів підвищення економічної ефективності виробництва зерна. Вісник Сумського НАУ, 5/1, с. 62–67.
 • Бойко, В. І. 2007. Зерно і ринок. Київ: ННЦ ІАЕ.
 • Бойко, В. І., Лебідь, Є. М., Рибка, В. С. та ін., 2008. Економіка виробництва зерна (з основами організації і технології виробництва). Київ: ННЦ ІАЕ.
 • Боровська, А. О., Погорєлова, І. С. та Юхимець, К. В., 2011. Шляхи зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва зерна. Агросвіт, 24, с. 87–88.
 • Важинський, С. Е. та Щербак, Т. І. 2016. Методика та організація наукових досліджень. Суми.
 • Воскобійник, Ю. П. та Шпикуляк, О. Г. 2010. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг). Київ: ННЦ ІАЕ.
 • Кучер, С. В., 2006. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в Україні. Економіка АПК, 1. с. 114-117.
 • Сільське господарство Львівської області: статистичний збірник. 2017. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.
 • Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. 2017. Львів: Головне управління статистики у Львівській області. Ч. 1.
 • Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. 2017. Львів: Головне управління статистики у Львівській області. Ч. 2.
 • Berezivskyі, Z. P. and Berezivska, O. Y., 2016. Formation and Management of Agricultural Products Competitiveness. Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles, pp. 91–94.
 • Berezivskyі, Z. P. and Berezivska, O. Y., 2016. Improving Forms of Agricultural Enterprises in Market Relations. Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles, pp. 43–46.

Стаття надійшла 18.10.2019.