Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:55-60

Впровадження інструментів електронної комерції в аграрному бізнесі

Л. Петришин, д.е.н., доцент
0000-0002-1871-2837
Львівський національний аграрний університет
Г. Мацьків, к.е.н., доцент
0000-0002-1329-7355
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.055

АНОТАЦІЯ

Розглянуто основні шляхи освоєння електронної комерції на рівні сільськогосподарського підприємства як одного з напрямів підвищення ефективності його функціонування, а саме забезпечення конкурентних переваг за рахунок зменшення видатків на взаємодію, розширення ринків і сфери діяльності та виявлення нових каналів збуту, залучення нових і поліпшення обслуговування старих клієнтів, більшої мобільності та оперативності у прийнятті управлінських рішень.

Проаналізовано динаміку сучасної інтернет-аудиторії з позицій клієнтської складової інтернет-користувачів веб-ресурсів. Описано галузі електронної комерції, визначено найпопулярніші торговельні сайти й структуру товарів, що продаються онлайн. Розглянуто можливості проведення торговельних операцій у мережі Інтернет за допомогою електронних торговельних майданчиків, дошок оголошень та інтернет-магазинів.

Визначено переваги електронної комерції для сільськогосподарських товаровиробників та покупців агропродукції. Переваги для аграрних підприємств полягають в оптимізації каналів розподілу продукції, зниженні витрат на реалізацію, підвищенні ефективності збутової діяльності та рівня прибутку. Покупці сільськогосподарської продукції мають вигоди від онлайн-закупівель, що передбачають заощадження часу на ухвалення рішення про купівлю, цілодобовий доступ до інформації про товари, можливість придбання товарів за нижчою ціною, ніж у роздрібній мережі.

Узагальнено проблеми аграрних товаровиробників, які перешкоджають веденню електронного бізнесу, а саме відсутність якісного телекомунікаційного зв’язку у невеликих населених пунктах, низький рівень довіри жителів сіл до онлайн-торгівлі та прозорості операцій на віртуальному аграрному ринку. Описано основні шляхи вирішення окреслених проблем.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інтернет-аудиторія, агробізнес, електронна комерція, електронна біржа, інтернет-магазини, інтернет-майданчик

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бізнес-портал України. [online] Доступно:https://ua.all.biz/ [Дата звернення17 жовтня2019].
 • Возний, М. І., 2011. Міжнародна електронна торгівля. Проблеми та перспективи розвитку в Україні:зб. наук. праць Буковинського університету. Економічні науки, 7,с. 243–252.
 • Денисова, А.Л., Молоткова, Н.В., Блюм, М.А., Уляхин, Т.М. та Гуськов, А.В. 2012. Электроннаякоммерция: основыорганизации и ведениябизнеса. Тамбов.
 • Задвірний, Я. та Орловська, А., 2008.Використання можливостей електронної комерції у процесі ведення бізнесу. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. Львів: Інтереко,18,с. 70-75.
 • Кислюк, Л.В., 2016. Аналіз стану електронної торгівлі в Україні. Молодий вчений, 11 (38), с. 606–610.
 • Маловичко, С.В. 2015.Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України.[online] Доступно:http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-2_0-pages-1_77.pdf[Дата звернення 15 жовтня 2019].
 • Одарченко, А. М. та Сподар, К. В., 2015. Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні. Бізнес Інформ, 1,с. 342–346.
 • Паска, І.М., 2015. Формування та функціонування біржової та електронної торгівлі сільськогосподарською продукцією. Ефективна економіка,[online], 8.Доступно:http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s =ua&z=4235[Дата звернення 18 жовтня 2019].
 • Серських, Н. С., 2017. Організація електронної комерції на ринку сільськогосподарської продукції.Економіка та підприємництво: збірник наук. праць,[online]38. с. 115–125.Доступно:http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22746[Дата звернення 17 жовтня 2019].
 • Тардаскіна, Т.М., Стрельчук, Є.М. та Терешко, Ю.В. 2011. Електронна комерція: Одеса.
 • Філіппова, Л. Л., 2013. Електронна комерція: за і проти. Вісник Нац. техн. ун-ту ХПІ,44 (1017),с. 58–65.
 • Ховрак, І. В., 2013. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки. Економіка. Фінанси. Право,4,с. 16–20.
 • Юдін, О. М., Макарова, М. В. та Лавренюк, Р. М. 2011. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток. Полтава.

Стаття надійшла 28.10.2019.