Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:71-76

Трансфер технологій як складова інноваційно-орієнтованого розвитку підприємства

В. Прохорова, д.е.н., професор
0000-0003-2552-2131
Українська інженерно-педагогічна академія
О. Божанова, к.е.н., доцент
0000-0003-2927-7356
Національна металургійна академія України
О. Грицина, к.е.н., доцент
0000-0002-1304-0250
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.071

АНОТАЦІЯ

Однією з найважливіших складових інноваційно орієнтованого розвитку підприємства є трансфер технологій. Метою дослідження було визначення місця трансферу технологій в інноваційно-орієнтованому розвитку промислового підприємства. Виявлено, що існуючі підходи до трактування економічного поняття «трансфер технологій» мають розбіжності щодо визначення його сутності й форм. На підставі аналізу сутності трансферу технологій визначено його функції як процесу.

За міжнародними рейтингами, зокрема Індексом глобальної конкурентоспроможності (ІГК) (субіндекс «технологічна готовність») та Глобальним індексом інновацій (GII) за версією бізнес-школи INSEAD визначено рівень залученості українських підприємств до процесу трансферу технологій. Глобальний індекс інновацій поєднує оцінки наявних ресурсів і умов для ведення інновацій (InnovationInput) й досягнутих результатів здійснення і впровадження інновацій (InnovationOutput) і вказує на низький міжнародний рейтинг вітчизняних промислових підприємств за всіма показниками технологічного розвитку – 38 місце.

Дослідження статистичних даних і наукової літератури дало змогу визначити проблеми, що перешкоджають інтеграції процесу трансферу технологій у вітчизняних промислових підприємствах.

Запропоновано заходи для підвищення ефективності застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства в Україні.

Трансфер технологій як складова інноваційно орієнтованого розвитку підприємства – це вільне розповсюдження технології із застосуванням будь-якої інформації між промисловими підприємствами з метою підвищення інноваційно орієнтованого розвитку та поліпшення інноваційної стратегії. Водночас трансфер технологій не можна розглядати як універсальне вирішення проблеми фінансування і навіть як джерело значних доходів. Трансфер технологій дає змогу підприємству й усьому суспільству інноваційно орієнтовано розвиватись і комерціалізувати результати досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

трансфер технологій, інноваційно орієнтований розвиток підприємства, функції трансферу технологій, процес, інноваційна стратегія

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Акперов, И.Г. и Петрашов, А.В., 2008. Трансфер инновационных технологий: готовность, препятствия, возможности.Инновации, 05 (115), с. 105–112.
 • Гибсон, Д.В., 1999. Трансфер технологий между субъектами рынка. Трансфер технологии и эффективная реализация инноваций. Москва, с. 20.
 • Денисюк, В., 2005. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики. Економіст, 2, с. 42–47.
 • Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від14.09.2006, No143-V (із змінами і доповненнями). 2006. [online] Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16 [Дата звернення 10 вересня 2019].
 • Козачок, О.В. та Йохна, М.А., 2012. Трансфер технологій: суть, форми та значення.Вісник Хмельницького національного університету, 3/3, с. 69–72.
 • Мухин, А.П.,Арзамасцев, Н.В. , Ващенко, В.П. и др. 2001. Коммерциализация научно-технических разработок. Москва.
 • Нагорняк, Г., Нагорняк, І. та Вовк, Ю., 2013. Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід. Соціально-економічні проблеми і держава, 2, с. 117–127.
 • Теребова, С.В., 2010. Трансфер технологий как элемент инновационного развития экономики. Проблемы развития территории, 4(50), 04-06, с. 31–36.
 • Титов, В.В., 2000. Трансфер технологий. [online] Доступно: http://www.anataz.narod.ru/science/transfer.html [Дата обращения 11 сентября 2019].
 • Фонштейн, Н.М., 1995. Коммерциализация технологий. Мировой опыт – российским регионам. Москва.
 • Христенко, О.В. та Остапчук А.С., 2015. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства. Економіка і регіон, 6 (55), с. 103–109.
 • Чухрай, Н. І., 2002. Трансфер і комерціалізація технологічних інновацій. Економіка промисловості, 3 (17), с. 160–166.
 • Шапошников, А.А.,2005. Трансфер технологий: определения и формы. Инновации, 1(78), с. 57–60.
 • Шегенева, К.,Акм, Д., Икло, Ш., Геро, Б., Гола Р. и Киран, Д. 2015. Тренинг для тренеров по трансферу технологий. [online] Доступно: https://e.mail.ru/attachment/14470070680000000 608/0;16 [Дата обращения 12 августа 2019].
 • Шкварчук, Л.О. та Гарасим, О.І., 2013. Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного забезпечення. Сталий розвиток економіки, 4, с. 29–31.
 • Seaton, R. And Cordey-Hayes, M., 1993. The development and application of interactive models of industrial technology transfer. Tehnovation, 1 (13), рр. 45–53.

Стаття надійшла 20.08.2019.