Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:77-84

Збутова діяльність фермерських господарств

І. Яців, д.е.н., доцент
0000-0002-2370-6351
С. Яців, к.е.н., доцент
0000-0002-5242-7845
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.077

АНОТАЦІЯ

Викладено результати дослідження збутової діяльності фермерських господарств. Ця діяльність розглядається як комплекс процедур із просування продукції на ринок та організації розрахунків за неї, за підсумками якої формуються фінансові результати функціонування суб’єкта господарювання.

За результатами опрацювання даних статистичної звітності встановлено тенденції у розвитку фермерських господарств Львівської області та основні результати реалізації ними окремих видів продукції. Доведено, що внесок фермерських господарств у пропозицію сільськогосподарської продукції залишається не надто помітним (загалом не перевищує 10%), але характеризується тенденцією до зростання.

Аналіз показав, що витрати на збут із розрахунку на одиницю реалізованої продукції у фермерських господарствах є значно нижчими, аніж у середніх і великих сільськогосподарських підприємствах. Це негативно позначається на умовах продажу продукції, зокрема є причиною відносно низьких реалізаційних цін. Водночас за низкою позицій фермерські господарства демонструють переваги над середніми і великими сільськогосподарськими підприємствами. Дійшли висновку, що фінансові результати реалізації створюють достатньо вагомі стимули для збільшення виробництва у фермерських господарствах Львівської області трудомістких видів продукції (овочів, плодів і ягід, картоплі), розвитку молочного скотарства. Висока варіація цін продажу фермерами більшості основних видів сільськогосподарської продукції вказує на перспективність її збуту вроздріб на цільових ринках.

Зазначено, що дієвим інструментом підвищення ефективності збутової діяльності фермерських господарств є продаж продукції через збутові кооперативи. У Львівській області накопичений певний позитивний досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Тут на початку 2019 року налічувалося 55 діючих кооперативів, серед видів діяльності яких була передбачена й функція збуту сільськогосподарської продукції. Відпрацьовуються механізми підтримки кооперативного руху з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, дотичних до аграрного бізнесу структур. Відбувається процес формування сприятливого для розвитку фермерської кооперації інституційного середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фермерські господарства, збутова діяльність, сільськогосподарська продукція, ціни, витрати на збут, кооперація, збутовий кооператив

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Гнатишин, Л.Б., 2018. Виробничий потенціал фермерських господарств. Львів: Сполом.
 • Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, 2019. Інформація щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) станом на 01.04.2019 р. [online] Доступно: https://loda.gov.ua/silskohospodarska-kooperatsiya [Дата звернення 10 вересня 2019].
 • Державна служба статистики України, 2019. Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у 2018 році. [online] Доступно: www.ukrstat.gov.ua [Дата звернення 10 вересня 2019].
 • Зайцев, Ю.О. 2016. Маркетингова орієнтація управління збутом продукції аграрних підприємств: стратегії, системи, інструментарій. Харків: Смугаста типографія.
 • Колос, З.В., 2016. Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт, 10, с. 8–11.
 • Лупенко, Ю.О., Малік, М. Й., Шпикуляк, О.Г. та ін. 2019. Організаційно-економічні засади розвитку сімейних фермерських господарств. Київ: ННЦ «ІАЕ».
 • Ніценко, В.С., 2015. Методичні підходи до формування раціональної збутової політики аграрних підприємств. Формування ринкових відносин в Україні, 8, с. 100–103.
 • Ніценко, В.С., 2015. Теоретичні засади збутової політики аграрних підприємств. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 2, с. 111–118.
 • Паска, І.М., 2012. Економіко-організаційні засади функціонування збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. Біла Церква: БНАУ.
 • Россоха, В.В. та Шарапа, О.М., 2016. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств. Київ: ННЦ «ІАЕ».
 • Свиноус, І.В. та Гура, А.М., 2017. Організаційно-економічні засади формування інформаційно-консультаційного забезпечення збуту продукції сільськогосподарськими підприємствами. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 1–2, с. 97–104.
 • Сільське господарство Львівської області, 2019. Львів.
 • Тваринництво України, 2019. Київ: Державна служба статистики України.
 • Харенко, А.О. та Бобко, В.В., 2016. Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: регіональні аспекти. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 88(2), с. 319–334.
 • Якубів, В.М. та Романюк, Н.Д., 2018. Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств. Проблеми економіки, 1, с. 237–242.
 • Стаття надійшла 15.10.2019.