Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:3-13

Вплив експортно-імпортних операцій на формування продовольчої безпеки України

І. Яців, д. е. н., доцент
ORCID ID:0000-0002-2370-6351
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.003

АНОТАЦІЯ

Викладено результати дослідження впливу операцій експорту та імпорту сільськогосподарської продукції і продуктів харчування на формування продовольчої безпеки України. Показано, що цей вплив є помітним і загалом позитивним. Зростання обсягів експорту сільськогосподарської продукції стимулює інноваційний розвиток аграрного сектору економіки країни, який у свою чергу виступає чинником формування фізичної доступності продовольства на тривалу перспективу. Створювані в результаті відповідної діяльності робочі місця, надходження коштів у державний бюджет та поповнення валютних ресурсів країни сприяють формуванню економічної доступності продовольства за рахунок зростання доходів населення. Унаслідок операцій імпорту зростала фізична й економічна доступність продовольства для населення. Проаналізовано вплив операцій експорту та імпорту на формування балансів основних видів продо-вольства в Україні. З’ясовано, що обсяг імпорту Україною основних продовольчих товарів відповідає критеріям продовольчої безпеки країни. Висока частка імпорту окремих видів продовольства в одних випадках є типовою для світової практики, а в інших – вказує на перспективність імпортозаміщення на відповідних сегментах внутрішнього ринку. Дійшли висновку, що імпорт формує конкурентне середовище, яке сприяє встановленню високих стандартів якості й безпеки продовольчих товарів, підвищує їхню цінову доступність для населення. Встановлено, що ціни експорту основних видів сільськогосподарської продукції українськими підпри-ємствами є нижчими за аналогічні показники в середньому у світі та країнах Східної Європи. Це вказує на низьку ефективність експорту, унаслідок чого країна зазнає значних втрат. Відзначено необ-хідність удосконалення інституційного забезпечення зовнішньоторговельних операцій агро-продовольчою продукцією з урахуванням вимог продовольчої безпеки країни. Показано, що регуля-торний вплив з боку держави повинен здійснюватися насамперед ринковими методами. Застосування адміністративних важелів можливе за форс-мажорних обставин та явно виражених загроз суспільним інтересам.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

продовольча безпека, сільськогосподарська продукція, продовольство, експорт, імпорт, конкуренція

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Агробізнес України у 2018/19 МР: інфографічний довідник, 2019. [online]. Доступно: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2019/ [Дата звер¬нення 3 квітня 2020].
 • Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України, 2019. Київ: Державна служба статистики України.
 • Белах, В., 2019. Як Україні «відмити» «сіре» зерно. Економічна правда, 14 лист. [online]. Доступно: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/ 11/14/ 653684. [Дата звернення 1 квітня 2020].
 • Буряк, Р. І. та Кузьменко, С. В., 2018. Продовольча безпека України в умовах євро-інтеграції. Інноваційна економіка, 1–2, с. 20–26.
 • Васильців, Т. Г. та Бойко, В. В., 2017. Стратегічні пріоритети державної політики забез¬печення продовольчої безпеки України. Стратегічна панорама, 2, с. 132–138.
 • Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році, 2019. Київ: Державна служба статистики України.
 • Власюк, Т. О., 2015. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на ринку сільськогос-подарської продукції в Україні. Проблеми економіки, 1, с. 59–71.
 • Деякі питання продовольчої безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1379, 2007. [online] Доступно: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF [Дата звернення 5 квітня 2020].
 • Замлинський, В. А., 2019. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки. Економіка АПК, 4, с. 22–28.
 • Коваленко, О. В., 2017. Оцінка ефективності національної продовольчої безпеки у міжна¬родному контексті: інноваційний аспект. Продовольчі ресурси, 9, с. 50–69.
 • Малигіна, В. Д., 2011. Методологія забезпечення продовольчої безпеки країни. Донецьк: НОУЛІДЖ.
 • Митна статистика. Державна фіскальна служба України, 2020. [online]. Доступно: http://sfs.gov.ua/ms/ [Дата звернення 8 квітня 2020].
 • Мостова, А. Д., 2017. Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни. Економіка та держава, 2017, 10, c. 42–47.
 • Мудрак, Р. П., 2013. Продовольча безпека України в умовах глобалізації. Економічний часопис-ХХІ, 1–2(1), с. 34–37.
 • Ніколенко, С. С. та Вараксіна, О. В., 2017. Вплив чинників на результативність організа¬ційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки, 3, с. 9–16.
 • Петришин, Л. П., 2017. Зміни в середовищі зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент, 24(1), с. 125–129.
 • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277, 2013 [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n15 [Дата звернення 30 березня 2020].
 • Пчелянська, Г. О., 2017. Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 12, с. 80–90.
 • Резнікова, О. С., 2012. Продовольча безпека в умовах глобалізації економіки: теорія, мето¬до¬логія, практика: автореф. дис. … док. екон. наук. Київ: Національний університет біоре¬сурсів і природокористування України.
 • Сичевський, М. П., 2019. Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні. Економіка АПК, 1, с. 6–17.
 • Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Державна служба статистики України, 2020 [online]. Доступно: https://ukrstat.org/uk/operativ/ menu/menu_u/zed.htm [Дата звернення 6 квітня 2020].
 • Урба, С. І., 2017. Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави. Нау¬ковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, 25(1), с. 106–111.
 • Федулова, І. В., 2014. Дослідження продовольчої безпеки: принципи і підходи щодо оцінки. Стратегія економічного розвитку України, 34, с. 40–46.
 • Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України. Державна служба статистики України, 2017. [online]. Доступно: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2018/sr/chprt/ chprt2017_u.htm [Дата звернення 6 квітня 2020].
 • Череп, А. В. та Романова, А. С., 2019. Формування продовольчої безпеки на засадах самозабезпечення. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 1, с. 144–149.
 • Anderson, K., 2013. Agricultural price distortions: trends and volatility, past, and prospective. Agricultural Economics, 44, рp. 163–171.
 • Data. FAOSTAT, 2020. Food and Agriculture Organization. [online] Available at: http://www.fao.org/faostat/en/#data [Accessed 7 April 2020].
 • Lyskova, L. M., 2017. The effects of the increase in trade cooperation between Ukraine and EU in agricultural sector: empirical evaluation. Scientific Bulletin of Polissia, 3(1), рp. 83–91.
 • Rome Declaration on World Food Security. World Food Summit Plan of Action, 1996. [online] Available at: http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm [Accessed 28 March 2020].
 • The Economist Intelligence Unit Limited, 2019. Global Food Security Index 2019. Strengthening food systems and the environment through innovation and investment. [online] Available at: https://foodsecurityindex.eiu.com [Accessed 29 March 2020].
 • The State of Food Security and Nutrition in the World, 2019. [online] Available at: http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf [Accessed 3 April 2020].

Стаття надійшла 05.05.2020.