Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:29-38

Екосистемний підхід до вирішення проблеми ерозії ґрунтів в Україні

Н. Стойко, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-8851-9821
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.029

АНОТАЦІЯ

У сучасних умовах розвитку суспільства ерозія ґрунтів є серйозною глобальною проблемою, яка, з одного боку, знижує ефективність виробництва та продуктивність праці у сільському господарстві, а з іншого – перешкоджає сталому розвитку, оскільки негативно впливає на кліматичні зміни, загрожує продовольчій безпеці, призводить до бідності людей у сільській місцевості. Для України ця проблема є також актуальною, оскільки значна частина сільсько¬господарських угідь піддана ерозійним процесам. З метою пом’якшення негативної дії ерозії ґрунтів в Україні підтримується ідея досягнення нейтрального рівня деградації земель, основне завдання якої – зберегти природний капітал земельних ресурсів та пов’язані із землею екосистемні послуги. У статті обговорюються деякі наукові погляди щодо вирішення проблеми ерозії ґрунтів, які ба-зуються на екосистемному підході. Цей підхід дає змогу ув’язати потреби людини з біологічними можливостями екосистем задовольняти ці потреби. Оскільки попит на послуги, що надають земельні ресурси, постійно зростає, то це вимагає впровадження ефективних заходів для збереження та відновлення природного капіталу земель, щоб вони могли надавати життєво необхідні екосис¬темні послуги як сьогодні, так і в майбутньому. Це також є підходом для урівноваження неминучої втрати ґрунтів від здійснення сільськогосподарської практики чи інших антропогенних впливів. Акцентовано увагу на агролісівництві як динамічному та екологічно обґрунтованому методі сталого управління природними ресурсами. Агролісівництво охоплює як традиційні, так і сучасні системи землекористування, які сприяють диверсифікації та підтримці виробництва з метою збільшення соціальних, економічних та екологічних вигід для землекористувачів. Описано потенційні вигоди від екосистемних послуг лісових і чагарникових угідь в агролісівництві. Надано рекомендації стосовно методів оцінки економічної вартості цих послуг. Таку вартість потрібно враховувати в обґрунтуванні заходів для сталого управління земельними ресурсами та у планувальній практиці з метою вибору оптимальної системи землекористування, за якої ерозія ґрунтів досягала б нульового рівня.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ерозія ґрунтів, природний капітал, екосистемна послуга, оцінка, вигода, агролісів¬ництво, стале управління землею

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Балюк, С. А., Медведєв, В. В., Воротинцева, Л. І. та Шимель В. В., 2017. Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня. Вісник аграрної науки, 8,
 • с. 5–11.
 • Балюк, С. А. та Медведєв, В. В. ред., 2010. Про стан родючості ґрунтів України: національна доповідь. Київ.
 • Будзяк, О. С., 2014. Деградація та заходи ревіталізації земель України. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 1–2, с. 57–64.
 • Гринів, Л. С. 2016. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку: монографія. Львів: Ліга-прес.
 • Инициатива ЭДЗ, 2014. Руководство для практиков «Экономика деградации земельных ресурсов». [online] Доступно: https://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-practGuide_ru_03_web.pdf [Дата обращения 2 апреля 2020].
 • Попрозман, Н. В. та Коробська, А. О., 2018. Стан та тенденції вико¬ристання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в контексті національної безпеки держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. [online] 11. Доступно: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/5.pdf [Дата звернення 12 квітня 2020].
 • Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, (ФAO), 2018. ФАО розпочинає проект, спрямований на боротьбу з деградацією земель в Україні. [online] Доступно: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1128337/ [Дата звернення 21 березня 2020].
 • Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII. 2019. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 [Дата звернення 15 квітня 2020].
 • Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням: Розпо-рядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1024-р. 2014. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-%D1%80 [Дата звернення 15 квітня 2020].
 • Соловій, І. 2016. Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо механізмів плати за послуги екосистем. [online] Доступно: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2131/final_report__i__soloviy__evaluation_ of_forest_ ecosystem_services_pro-vided_by_forests_of_ukraine_and_proposals_on_pes_mecha.pdf [Дата звернення 12 квітня 2020].
 • Стойко, Н. та Стадницька, О., 2017. Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області. Аграрна економіка, 10 (1–2), с. 94–99.
 • Agroforestry Strategic Framework. Fiscal Years 2019–2024, 2019. [online] Available at: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-agroforestry-strategic-framework.pdf [Accessed 29 April 2020].
 • CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE), 2014. Ecosystem services and resilience framework. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI). CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE). [online] Available at: https://wle.cgiar.org/ecosystem-services-and-resilience-framework [Accessed 15 April 2020].
 • Daily, G. C., Söderqvist, T., Aniyar, S. et al., 2000. The value of nature and the nature of value. Science, 289(5478), рр. 395–396.
 • Decision 3/COP.12: Integration of the Sustainable Development Goals and targets into the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification and the Intergovernmental Working Group report on land degradation neutrality, 23 October 2015, 2015. [online] Available at: https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/dec3-COP.12eng.pdf [Accessed 24 April 2020].
 • Dumanski, J., 2015. Evolving concepts and opportunities in soil conservation. International Soil and Water Conservation Research, 3, pp. 1–14. doi.org/10.1016/j.iswcr.2015.04.002.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2019. Agroforestry. [online] Available at: http://www.fao.org/forestry/agroforestry/80338/en/ [Accessed 29 April 2020].
 • IUCN, 2015. Land Degradation Neutrality: implications and opportunities for conservation, Technical Brief. 2nd Ed., November 2015. Nairobi: IUCN.
 • Land degradation neutrality: resilience at local, national and regional levels. United Nations Convention to Combat Desertification, 2014.
 • Land Degradation Neutrality Target Setting – A Technical Guide, 2016.
 • Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.
 • Mozzato, D., Gatto, P, Defrancesco, E. and Sartori, L., 2018. The role of factors affecting the adoption of environmentally friendly farming practices: can geographical context and time explain the differences emerging from literature? Sustainability, 10(9), рр. 1–23.
 • Nkonya, E., Gerber, N., Baumgartner, P. et al., 2011. The economics of desertification, land degradation, and drought toward an integrated global assessment. ZEF-Discussion Papers on Development Policy, 150.
 • Soils, Society & Global Change, 2017. Proceedings of the International Forum Celebrating the Centenary of Conservation and Restoration of Soil and Vegetation in Iceland. 31 August – 4 September 2007, Selfoss, Iceland.
 • Stoiko, N. and Parsova, V., 2017. Environmental Dimensions of Rural Development in Land Use Planning Circumstances in Ukraine. Engineering for Rural Development: Proceedings of the 16th International Scientific Conference. Jelgava, May 24–26, 2017. Jelgava.
 • Warren, A. 2014. Land degradation is contextual. Land Degradation & Development, 13,
 • pp. 449–459.

Стаття надійшла 05.05.2020.