Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:39-44

Ведення землеробства з дотриманням екологічних нормативів як основа збереження земельних ресурсів в Україні

М. Богіра, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-0598-2851
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.039

АНОТАЦІЯ

Розглянуто погіршення якісних показників земель сільськогосподарського призначення, що відповідно призвело і до погіршення соціально-економічних показників життя сільського населення за час про-ведення земельної реформи в Україні. Ці негативні тенденції посилюються із введенням адм-іністративно-територіальної реформи, відповідно до якої земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності передані у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Акцентовано увагу на необхідності формування у землевласників і землекористувачів відповідних знань про те, що шлях подальшої інтенсифікації землеробства за допомогою техногенно-хімічних засобів екологічно небезпечний. Землеробство потрібно вести з врахуванням наукових підходів, з використанням досвіду аграріїв розвинутих європейських держав і виконанням вимог щодо раціонального використання та захисту наданих у власність чи в оренду земель від деградації, забезпечувати відтворення їхньої родючості. Встановлено, що найбільша у світі розораність земель, яку спостерігаємо в Україні, недостатність органічних добрив, надмірне застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, споживацьке ставлення до землі, вузька спеціалізація господарств є основними причинами погіршення якості земель. З огляду на це для збереження якісних показників ґрунту сільськогосподарських угідь рільництво потрібно вести з дотриманням екологічних нормативів, системи землеробства мають бути екологічно безпечні, ґрунтозахисні, енергоощадні й адаптовані до відповідних ґрунтово-кліматичних умов різних регіонів України. Обґрунтовано, що на сучасному етапі перед людством стоїть питання забезпечення такої взаємодії компонентів системи виробництва, за якої високі темпи економічного зростання та задоволення потреб населення повинні збігатися зі збереженням та відновленням якості довкілля й особливо якості земель сільськогосподарського призначення. Для цього на законодавчому рівні необхідно закріпити положення, відповідно до якого за недотримання цих вимог землекористувачів належить позбавляти права на використання землі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

екологізація землеробства, земельна реформа, об’єднана територіальна громада, якісні показники ґрунту, земельні відносини

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бабаянц, О., 2019. Невідворотність кліматичних змін … І не лише. Застереження аграріям на 2019–2020 рр. [online]. Доступно: https://www.agroone.info/publication/ nevidvorotnist-klimatichnih-zmin-i-ne-lishe-zasterezhennja-agrarijam-na-2019-20-rr/ [Дата звернення 3 березня 2020].
 • Будзяк, О. С. та Будзяк, В. М., 2014. Проблеми управління екологобезпечним землекористуванням. Агросвіт, 5, с. 3–9.
 • Верховна Рада прийняла закон про ринок землі, 2020. [online]. Доступно: http://day.kyiv.ua/ ru/news/310320-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-rynke-zemli [Дата звернення 4 квітня 2020].
 • Дребот, О. та Височанська, М., 2015. Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області. Економіст, 8, с. 15–18.
 • Ерозія ґрунтів – загроза їх родючості, 2008. [online]. Доступно: http://www.golos. com.ua/article/193664 [Дата звернення 19 лютого 2020].
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 2019. [online]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19 [Дата звернення 10 лютого 2020].
 • Лазарєва, О. В. 2015. Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку сільськогос¬подарського землекористування в регіоні: теорія, методологія, практика: монографія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили.
 • Мартин, А. Г. та Шевченко, О. В., 2014. Проблеми охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах завершення земельної реформи. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 1–2, с. 48–56.
 • Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271-р., 2016. [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/271-2016-%D1%80 [Дата звернення 22 січня 2020].
 • Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільсько¬господарського призначення», 2019. [online]. Доступно: https://iportal.rada.gov.ua/ news/Novyny/184375.html [Дата звернення 12 лютого 2020].
 • Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р., 2018. [online]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-peredachi-1 [Дата звернення 12 лютого 2020].
 • Саблук, П. Т., 2007. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання. Економіка АПК, 2, с. 3–6.
 • Ступень, М., Богіра, М., Ступень, О. та Рижок, З., 2019. Екологічні пріоритети вико-ристання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Аграрна економіка, 12(3-4),
 • с. 90–95.
 • Ходаківська, О. В., 2011. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку. Економіка АПК, 10, с. 23–30.

Стаття надійшла 07.04.2020.