Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:45-54

Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств

О. Смулка, аспірантка
ORCID ID: 0000-0002-5549-4744
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.045

АНОТАЦІЯ

Інноваційний потенціал підприємства розглядається як сукупність ресурсів (матеріальних і нематеріальних), а також умов, що визначають можливості застосування цих ресурсів для досягнення цілей, пов’язаних з інноваційним розвитком підприємства. Виділені складові інноваційного потенціалу підприємства, які відображають окремі його функції та види задіяних ресурсів: кадрова, матеріальна, фінансова, організаційно-управлінська, інформаційна, маркетингова. Зазначено, що формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств повинно відбуватися на різних організаційних рівнях: окремих підприємств (мікрорівень), галузі, регіону (мезорівень), національному (макрорівень). На рівні підприємства комплекс заходів з формування інноваційного потенціалу доцільно планувати і вживати в рамках реалізації певного інноваційного проєкту. Наведені критерії, за якими запропоновано здійснювати оцінку окремих складових інноваційного потенціалу сільськогосподарського підприємства. За результатами аналізу дійти висновку про відповідність кожної зі складових інноваційного потенціалу підприємства зав¬данням реалізації інноваційного проєкту. Зазначені основні заходи, які можуть бути вжиті сільськогосподарським підприємством для формування його інноваційного потенціалу. На мезорівні діяльність щодо формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств має бути спрямована на: координацію діяльності наукових установ, їхньої співпраці з аграрним бізнесом; розвиток системи аграрного дорадництва (agricultural extension); формування інноваційних аграрних кластерів; реалізацію регіональних програм підтримки інноваційного розвитку. На макрорівні виконуються завдання, пов’язані з фінансуванням аграрної освіти і науки, моніторингом інноваційних процесів у сільському господарстві, підтримкою агровиробників за пріоритетними напрямами їхньої діяльності, реалізацією цільових програм інноваційного розвитку системи аграрного виробництва. Відповідні заходи слід розглядати у рамках єдиного механізму формування й використання інноваційного потенціалу системи аграрного виробництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарські підприємства, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, державне регулювання

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бервено, О. В. та Артамонова, А. Ю., 2017. Методичні підходи щодо активізації інноваційного потенціалу підприємства. Бізнес Інформ, 12, с. 171–176.
 • Верхоглядова, Н. І. та Каширнікова, І. О. 2013. Методичний підхід до визначення інноваційного потенціалу підприємства. Ефективна економіка, [online] 11. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_13 [Дата звернення 26 березня 2020].
 • Вишнівська, Б. В., 2014. Сутність інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 200(1), с.72–75.
 • Вікарчук, О. І. та Клімова, І. О., 2018. Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Економіка. Управління. Інновації, [online] 2. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_6 [Дата звернення 26 березня 2020].
 • Воронков, С. О., 2013. Чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного підприємства. Наукові праці МАУП, 1, с. 168–172.
 • Гуторов, А. О., 2018. Інноваційний потенціал розвитку аграрного сектора економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 3(2), с. 183–192.
 • Дикань, О. В., 2015. Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості, 50, с. 282–285.
 • Драган, О. І., 2015. Методологічні підходи до управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств. Інтелект ХХІ, 3, с. 41–46.
 • Захарченко, В. І., Корсікова, Н. М. та Меркулова, М. М. 2012. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформацій економіки. Київ: Центр учбової літератури.
 • Кабаченко, Д. В., 2018. Формування механізму оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство, 22(1), с. 135–140.
 • Комчатних, О. В., 2014. Графоаналітичний метод оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Вісник Національного транспортного університету, 30(2), с. 104–110.
 • Крисанов, Д. Ф. та Водянка, Л. Д., 2013. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація. Економіка і прогнозування, 2, с. 84–105.
 • Куцик, В. І., 2016. Аналіз рівня інноваційного потенціалу підприємства: якісний та кількісний аспекти. Підприємництво і торгівля, 20, с. 42–46.
 • Приймак, Н. С., 2015. Управління інноваційним потенціалом підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 2(1), с. 112–115.
 • Черкасова, Т. І. та Богаченко, Я. В., 2017. Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Економіка. Фінанси. Право, 12, с. 14–17.
 • Шестаковська, Т. Л. та Кушнір, С. О., 2019. Механізм розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектору України в контексті забезпечення його економічної безпеки. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 4, с. 89–97.
 • Янченко, З. Б., 2013а. Інноваційний потенціал підприємства: термінологічні підходи та змістовне наповнення. Бізнес-навігатор, 2, с. 65–69.
 • Янченко, З. Б., 2013б. Оцінка достатності інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Бізнес Інформ, 6, с. 196–201.

Стаття надійшла 05.05.2020.