Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:55-62

Особливості конкурентного економічного потенціалу підприємства

К. Васьківська, д. е. н., професор
ORCID: 0000-0002-1615-3488
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ
Л. Лозінська, аспірантка
ORCID:0000-0001-9993-9875
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.055

АНОТАЦІЯ

Розглянуто основні особливості функціонування економічного потенціалу підприємства (орга-нізаційні, управлінські, кадрові (знання, досвід, навички працівників), ринкові, технічні, інноваційні, економічні, екологічні). Підкреслено, що підприємство спроможне формувати, розкривати, розвивати й використовувати свій економічний потенціал лише для себе у відповідних соціально-економічних умовах, тобто економічний потенціал підприємства повинен бути спрямований на зміцнення конкурентних позицій, які залежать від ключових чинників успіху, а саме: знання, вміння, мобільність, інноваційні технології, організація маркетингу, диверсифікація виробництва, асортимент продукції. Економічний потенціал підприємства є реальною здатністю здійснювати цілеспрямовану виробничо-господарську діяльність, яка відповідає стратегії розвитку підприємства. Серед структурних компонентів економічного потенціалу підприємства виділено виробничий, кадровий, інформаційний, інвестиційно-інноваційний потенціали та стратегію розвитку. Функціонування підприємства в умовах змін тісно взаємозалежить від розвитку його компетенцій. Можливості підприємства слід розглядати як здійснення послідовної виробничо-господарської діяльності, а здатності проявляються у властивостях економічного потенціалу, саме втілення мож¬ливостей відбувається через створення підприємством цінностей, які конкретизуються у кінцевих результатах діяльності. Виділено ключові компетенції підприємства, зокрема зовнішні та внутрішні відносини, імідж, інновації, власні джерела конкурентної переваги. Звернуто увагу на власні джерела конкурентної переваги, які сприяють економічному успіху підприємств і довгостроковому розвитку. Звернуто увагу на конкурентну політику держави та її вплив на економічний потенціал під¬приємства. Зазначено, що діагностика структури та використання економічного потенціалу під¬приємства дає змогу виявити резерви його нарощування, тобто визначити комплекс взаємо¬пов’язаних, скоординованих виробничо-господарських заходів, що відповідають стратегії розвитку підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічний потенціал підприємства, особливості, структурні компоненти, компетенції підприємства, конкуренція, конкурентна політика

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Балацкий, О. Ф. 2006. Экономический потенциал административных и производственных систем: монография. Сумы: Университетская книга.
 • Васьківська, К. В. та Децик, О. І. 2019. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування: монографія. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС.
 • Васьківська, К. В., Науменко, В. В., Довбенко, А. Я. та Шуєва, Д. Д., 2019. Активізація підприємницької діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах різноукладності. Вісник ЛНАУ: економіка АПК, 2019, 26, с. 5–10.
 • Васьківська, К. В., Пелехатий, А. О., Галімук, Ю. О. та Лозінська, Л. Д., 2019. Співро-бітництво територіальних громад в умовах децентралізації. [online] Доступно: http://www.econom.nauka.com.ua/?op=1&z=7209 [Дата звернення 21 січня 2020].
 • Ковалев, В. В. и Волкова, О. Н. 2002. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Москва: РОСПЕКТ.
 • Конкурентна політика у системі інструментів державного регулювання економіки, 2019. [online] Доступно: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/23.pdf [Дата звернення 15 березня 2020].
 • Костирко, Р. О., 2007. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб’єкта. Вісник Нац. Ун-ту «Львівська Політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 578, с. 141–145.
 • Прокопишак, В. Б. 2013. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів: Ліга-Прес.
 • Прокопов, О. А., 2014. Історія розвитку та механізми подальшого вдосконалення конкурентної політики України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». [online] Доступно: https://economy.kpi.ua/uk/node/598 [Дата звернення 12 березня 2020].
 • Про основні напрями конкурентної політики на 2002–2004 роки: Указ Президента України, 2001. [online] Доступно: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1097/2001?lang=en [Дата звернення 28 березня 2020].
 • Сабадирьова, А. Л. 2010. Організаційні основи інформаційної системи оцінки потенціалу промислового підприємства. [online] Доступно: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/444/1/%D0%A1%D0%. pdf [Дата звернення 20 березня 2020].
 • Савченко, В. Ф. 2009. Потенціал національної економіки України: монографія. Чернігів: ЧДІЕіУ.
 • Формування державної конкурентної політики в Україні, 2013. [online] Доступно: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2013/04/3.pdf [Дата звернення 11 лютого 2020].
 • Цілі, завдання та форми конкурентної політики в Україні. [online] Доступно: https://pidruchniki.com/11510513/ekonomika/tsili_zavdannya_formi_konkurentnoyi_politiki_ukrayini [Дата звернення 17 лютого 2020].
 • Шкроміда, Н. Я., 2011. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання. Економічний аналіз: зб. наук праць, 9(1), с. 383–386.
 • Jeżak, J., 1990. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Łódź.

Стаття надійшла 02.04.2020.