Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:63-72

Аналіз структурного змісту зернопродуктового підкомплексу АПК

С. Гринкевич, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-3563-3989
І. Зрайло, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-3051-8655
О. Брух, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-1117-0454
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.063

АНОТАЦІЯ

Розкрито сутність та проаналізовано змістовні характеристики формулювання «зернопродуктовий підкомплекс». Здійснено систематизацією та зрівноваження різних підходів до його визначення. Узагальнено теоретичні підходи до розвитку інтеграційних процесів в аграрно-промисловому вироб-ництві та обґрунтовано систему чинників, що визначають динаміку цього процесу в зернопро-дуктовому підкомплексі. Наведено приклади взаємозалежності та відмежування понять «зернопродуктовий підкомплекс», «зерновий підкомплекс» та «хлібопродуктовий підкомплекс». Запропоновано вважати зернопро-дуктовий підкомплекс глибшим поняттям з огляду на ширший асортимент його кінцевої продукції, тобто таким, що охоплює сукупність системних елементів виробничого, соціального, фінансового, інноваційного характеру, певним чином пов’язаних і взаємодіючих між собою задля реалізації мети підкомплексу, що полягає у задоволенні потреб суспільства в зерні і продуктах його переробки. Представлено власне авторське визначення поняття «зернопродуктовий підкомплекс» у контексті врахування змін інституційного середовища розвитку взаємодій в економіці й аграрній галузі. Окреслено передумови ефективного формування зернопродуктового підкомплексу, виявлено закономірності, основні принципи та умови його функціонування. Проаналізовано та конкретизовано основні складові, що формують зернопродуктовий підкомплекс. Продемонстровано дискусійні підходи до структуризації зернопродуктового підкомплексу та подано власне бачення структуризації підкомплексу, що повинен відображати багаторівневість технологічного виробництва, обмін і споживання продукції на різних стадіях відтворювального процесу, використання матеріальних, природних, фінансових, трудових та інших ресурсів. Визначено пріоритетні завдання із вдосконалення організаційно-економічних умов ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

зернопродуктовий підкомплекс, продовольча безпека, багаторівнева система, структура АПК, структурне формування, пріоритетні завдання, експортний потенціал

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Benson, C., Clay, E. and Green, R., 1986. Food Security in Sub-Saharan Africa, IDS Brighton: University of Sussex.
 • Eicher, C. K. and Staatz, J. M. еds, 1990. Agricultural Development in the Third World. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Eide, W. B. 1990. Proceedings of the Agriculture. Nutrition Linkage Workshop. Virginia.
 • Алтухов, А. И., 2015. Зернопродуктовый подкомплекс АПК страны: проблемы становления и развития. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 6, с. 2–7.
 • Амирова, Э. Ф. 2008. Перспективные направления повышения эффективности зернопро¬дуктового подкомплекса. Вестник Казанского государственного аграрного университета, 2(8), с. 9–12.
 • Андрушко, М. І., Дудяк, Р. П. та Колодійчук, В. А., 2004. Зернопродуктовий підкомплекс АПК як об’єкт логістичного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 499, с. 136–140.
 • Ганганов, В. М. и Буркинський, Б. В. ред., 2008. Формування зернового комплексу регіону. Одеса: Ін-т проблем ринку і екон.-екол. дослід. НАНУ.
 • Грузинов, В. П., Дудуева, Л. М., 1996. Развитие хозяйственных связей хлебоприемных предприятий с производителями зерна. Хранение и переработка сельхозсырья, 3, с. 6–7.
 • Душин, Б. В. 1986. Структура АПК. Днепропетровск: Сельскохоз. ин-т.
 • Емельянова, А. М. ред., 1987. Интенсивное развитие АПК. Москва: Агропромиздат.
 • Жуков, Н. И., 2008. Развитие интеграционных процессов в зерновом хозяйстве региона (теория, методология, практика). Доктор наук. Всероссийский научно-исследовательский институт экономики, труда и управления в сельском хозяйстве.
 • Загайтова, И. Б., Терновых, К. С., Коротченко, В. И. и Камалян, А. К. ред., 1999. Экономика АПК. Общие закономерности развития агропромышленного комплекса. Воронеж.
 • Збарський, В. К. та Мацибора, В. І. ред., 2009. Економіка сільського господарства. Київ: Каравела.
 • Ильина, И. В., Сидоренко, О. В., Морозова, Е. В., 2012. Роль фондообразующих отраслей АПК в решении продовольственной проблемы регионов. Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2, с. 30–36.
 • Киселев, В. И. 1985. АПК: совершенствование хозяйственного механизма. Москва: Агропромиздат.
 • Козак, О. А. та Грищенко, О. Ю., 2016. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК, 1, с. 38–47.
 • Колодійчук, В. А., 2014. Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України. Економічний часопис-ХХІ, 9–10(1), с. 45–48.
 • Лебедев, К. А. 2009. Концепция государственного регулирования зернопродуктового подкомплекса. [online] Доступно: http://www.Nbuv.Gov.ua/portal/soc_gum/Ekonk/2009_26/lebedev.pdf [Дата обращения 20 февраля 2020].
 • Лобас, М. Г. 1997. Розвиток зернового господарства. Київ: Агроінком.
 • Мамбетова, Ф. М. 2010. Формирование механизма устойчивого развития зернопродук¬тового подкомплекса: теория, методология и практика. Доктор наук. Горский госу¬дарственный аграрный университет.
 • Мартинова, Л. В. 2018. Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах зернопродуктового підкомплексу. Кандидат. наук. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
 • Мельник, Л. Л., 2013. Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання. Агросвіт, 4, с. 13–19.
 • Новицький, І. В., 2017. Теоретичні основи економічних відносин суб’єктів зерно-продуктового підкомплексу. Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 13,
 • с. 39–43.
 • Онищенко, К. Н. 2011. Концептуальная схема формирования кластера на основе зернопродуктового подкомплекса. Культура народов Причерноморья, 215, с. 100–103.
 • Павлюченков, А. К. и Улизько, М. В., 2001. Развитие организационных форм производства в отраслях хлебопродуктового комплекса АПК. Хранение и переработка сельхозсырья, 11,
 • с. 12–15.
 • Плотнікова, М. Ф. 2006. Аналіз хлібопродуктового підкомплексу в регіоні. Вiсник аграрної науки Причорномор’я, 1 (33), с. 55–64.
 • Погріщук, Б. В., 2009. Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу України в ринкових умовах господарювання. Галицький економічний вісник, 2, с. 168–171.
 • Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4.07.2002 р. № 37-IV, 2002. Відомості Верховної Ради України, 35. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/37-15 [Дата звернення 20 квітня 2020].
 • Сидоренко, О. В. 2003. Обеспечение устойчивого развития зернового подкомплекса региона (на материалах Орловской области). Кандидат наук. Орловский государственный аграрный университет.
 • Сидоренко, О. В. 2015. Зернопродуктовый подкомплекс: функционирование и развитие в условиях новой агропромышленной политики. Доктор наук. Орловский государственный аграрный університет.
 • Сидоренко, О. В. ред. 2015. Формирование и развитие зернопродуктового подкомплекса: теория, методология, практика. Орел: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет.
 • Стеченко, Д. М. 2006. Розміщення продуктивних сил і регіонал істика. Київ: Вікар.
 • Тихонов, В. А. и Лезина, М. Л., 1979. Конечный продукт агропромышленного комплекса. Вопросы экономики, 1, с. 81–91.
 • Толмачев, А. В. 1998. Экономика и организация производства в зернопродуктовом подкомплексе АПК (методология и практика решений). Доктор наук. Всероссийский научно-исследовательский институт экономики, труда и управления в сельском хозяйстве.
 • Фоменко, С. В., 2002. Формування зернопродуктового підкомплексу АПК. Економіка АПК, 12, с. 60–62.
 • Худолій, Л. 1998. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні. Київ: ІАЕ.
 • Шпичак, О. М., 2002. Економічні проблеми на ринку зерна Україні. Вісник аграрної науки, 10, с. 5–10.

Стаття надійшла 28.04.2020.