Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:73-79

Зарубіжний досвід басейнового управління водними ресурсами

Н. Ступень, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0003-1238-4016
Національний університет «Львівська політехніка»
Р. Ступень, д. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-4951-2838
Львівський національний аграрний університет
Ю. Пересоляк, к. н. з д. у., доцент
ORCID ID: 0000-0002-1472-4064
ВДНЗ «Ужгородський національний університет»
С. Радомський, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-4423-6627
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.073

АНОТАЦІЯ

Визначено, що система державного управління в галузі охорони вод потребує невідкладного рефор-мування у напрямі переходу до інтегрованого управління водними ресурсами. З цією метою розкрито сутність системи басейнового управління водними ресурсами на основі закордонного досвіду. Наго-лошено, що вона становить собою ґрунтовний підхід до вживання запобіжних заходів комплексного відновлення на пріоритетних водозборах і складається з оцінки стану водозборів розвідувального характеру на рівні державних господарств, комплексних заходів з поліпшення стану на пріоритетних водозборах, перевірки та моніторингу зміни класу стану водозбору, а також зведення та групування даних про виконання програми для загальнодержавного звітування. Стан водозбору характеризують наявні фізико-біологічні характеристики і процеси, що впливають на гідрологічні функції та характеристики ґрунту, необхідні для підтримки водної екосистеми. Оцінку стану водозбору вико-нують на основі опису в термінах дискретних категорій, які відображають стан життє¬здатності чи цілісності за трьома класами високої, помірної чи низької оцінки з геоморфологічної, гідрологічної та біотичної цілісності порівняно з його природним станом. Систему басейнового управління представлено як циклічний процес, що охоплює шість кроків: класифікацію стану водозборів; визначення пріоритетних водозборів, що підлягають відновленню; реалізацію низки послідовних проєктів на пріоритетних водозборах; відстеження результатів роботи для контролю ефективності програми; контроль за виконанням проєктів та відстеження процесів покращання стану водозборів чи водних потоків. Розглянуто принципи і цілі басейнового управління водними ресурсами та засоби, за допомогою яких можна їх досягти. Проаналізовано досвід США у зазначеній сфері та перспективи впровадження його в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

система басейнового управління, план управління річковим басейном, екологічні проблеми, оцінка стану водозбору

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Вострікова, Н. В., 2015. Зміст і сутність державного управління водними ресурсами. Теорія та практика державного управління, 1, с. 25–32.
  • Климчик, О. М. та Багмет, А. П., 2010. Картографічне відображення положень водної політики ЄС із використанням ГІС-технологій. Вода: проблеми та шляхи вирішення: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Житомир: Укрекобіокон.
  • Климчик, О. М., Пінкіна, Т. В. та Пінкін, А. А., 2018. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Scientific Journal «ScienceRise», 4(45), с. 36–40.
  • Мошель, М. В. та Шевченко, О. О. 2011. Раціональне використання та охорона водних ресурсів: курс лекцій. Чернігів: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
  • Офіційний сайт міністерства сільського господарства США, 2020. Система оцінки та відстеження стану водозборів. [online] Доступно: <https://www.usda.gov/> [Дата звернення 2 лютого 2020].
  • Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України № 2818‑VI від 21.12.2010. [online] Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17> [Дата звернення 5 лютого 2020].
  • Ромащенко, М. І., Михайлов, Ю. О., Лютницький, С. М. та Даниленко, Ю. Ю., 2011. Удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами України за басейновим принципом. Меліорація і водне господарство, 99, с. 169–178.
  • Сташук, В. А. 2006. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами. Дніпропетровськ: Зоря.
  • УНІАН, 2020. ВР хоче ввести басейновий принцип управління водними ресурсами. [online] Доступно: <https://ecology.unian.ua/naturalresources/1349797-vr-hoche-vvesti-baseynoviy-printsip-upravlinnya-vodnimi-resursami.html> [Дата звернення 30 січня 2020].
  • Шевчук, В. Я., Саталкін, Ю. М. та Білявський, Г. О., 2004. Екологічне управління: підручник. Київ: Либідь.

Стаття надійшла 03.04.2020.