Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:80-85

Моделювання розвитку сільського господарства залежно від екологізації виробництва

М. Ступень, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-7599-8261
Р. Таратула, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-6943-382X
З. Рижок, к. е. н., в. о. доцента
ORCID ID: 0000-0003-0733-5658
О. Ступень, к. е. н., в. о. доцента
ORCID ID: 0000-0001-6702-0987
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.080

АНОТАЦІЯ

Доведено, що основним напрямом розвитку сільського господарства є екологізація, зорієнтована на зменшення інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва, споживання товарів і послуг у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. Встановлено, що екологізація – це цілеспрямований процес перетворення економіки, зорієнтований на зменшення інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва, споживання товарів і послуг у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. Досліджено, що екологізація виробництва має кількісну й якісну визначеність та виражена цілісною системою натуральних і вартісних (еколого-економічних) показників. За таких умов за мету було поставлено визначити прогнозне значення чистого поточного прибутку від ведення сільського господарства залежно від поточних витрат і капітальних інвестицій в охорону навколишнього природного середовища за допомогою математичного моделювання. Спостерігаємо тенденцію до збільшення чистого поточного прибутку від ведення сільського господарства на 45,8 тис. грн за зростання поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища згідно з рівнянням регресії У = 9431,4109 + 0,0458х, одержаного на основі побудови матричного графіка, що відображає залежність між ними. Розраховано, що чистий поточний прибуток від ведення сільського господарства зросте на 969,8 тис. грн за збільшення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища на 1 % від їхньої загальної кількості підприємств згідно з рівнянням регресії У = 1,2186 + 0,9698х. За результатами розв’язку матриці одержано прогнозоване значення чистого поточного прибутку від ведення сільського господарства у розмірі 139628,86 млн грн за поточних витрат 15821,27 млн грн та капітальних інвестицій в охорону навколишнього природного середовища на суму 8447,29 млн грн, що забезпечує прямий зв’язок між досліджуваними показниками на рівні 1. Відповідні результати повною мірою доводять, що екологічні параметри безпосередньо впливають на стан використання земель сільськогосподарського призначення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільське господарство, екологізація, чистий поточний прибуток, поточні витрати, капітальні інвестиції, охорона навколишнього природного середовища, математичне моделювання

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Державна служба статистики України, 2020. [online] Доступно: <http://www.ukrstat.gov.ua/> [Дата звернення 17 лютого 2020].
  • Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. Про охорону навколишнього природного середовища, 1991. [online] Доступно: < https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12> [Дата звернення 16 лютого 2020].
  • Зіновчук, Н. В. 2007. Екологічна політика в АПК: економічний аспект. Львів: ЛДАУ, ННВК «АТБ».
  • Купинец, Л. Е. 2010. Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы: монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины.
  • Мельник, Л. Г. 2006. Екологічна економіка: підручник. Суми: ВТД «Університетська книга».
  • Трегобчук, В. М., 1999. Ландшафтно-екологічне районування території України. Вісник аграрної науки, 5, с. 50–56.
  • Царенко, О. М. 1998. Экономические проблемы производства экологически чистой агропромышленной продукции (теория и практика). Київ: Аграрна наука.
  • Цибуляк, А. Г., 2016. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації. Агросвіт, 9, с. 34–38.
  • Cтепанюк, Н. А., 2005. Економічні аспекти екологізації виробництва у контексті формування господарського механізму оптимального природокористування. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 15(6), с. 357–360.
  • Stupen, M., Stupen, R., Ryzhok, Z. and Stupen, O., 2019. Methodological foundations of the organization and protection of lands in the context of the balanced nature use. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», 19(1), рр. 565–571.

Стаття надійшла 25.03.2020.