Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 10-19

Агроінновації як об’єкт обліку та контролю

Р. Андрушко, к. е. н., доцент
З. Мирончук, к. е. н.,доцент
Львівський національний аграрний університет https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.010

АНОТАЦІЯ

Викладено сучасні аспекти інноваційної діяльності підприємств АПК та вказано на доцільність інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва. З’ясовано, що розвиток агроінновацій є важ¬ливою передумовою економічного зростання національної економіки та підвищення конкуренто-спроможності продукції й формування продовольчої безпеки країни. Вказано, що інноваційний розвиток сільськогосподарського виробництва здійснюється в умовах відсутності єдиного системного підходу, методології обліку та комплексної оцінки трансформацій.

Проведено дослідження економічної сутності та класифікаційних засад терміна «агроінновація» в системі обліку та оперативного контролю підприємств АПК. Обґрунтовано, що безпосередньо у більшості підприємств АПК не виокремлюється такий об’єкт управлінського обліку, як інноваційні витрати, та відсутня система оперативного контролю. Важливе значення має класифікація агроінновацій: у розрізі облікових об’єктів та груп. Розроблена система класифікаційних ознак за спрямованістю результатів агроінноваційної діяльності, зокрема, за видами об’єктів агроінноваційної діяльності, способами створення, термінами реалізації проєктів, що підвищить аналітичність інформації. Вказано на доцільність запровадження національного стандарту, який би регламентував та висвітлював облік інноваційної діяльності. Запропоновано складові організаційного забезпечення оперативного контролю інноваційної діяльності. Доцільною є розробка методики проведення оперативного контролю інноваційної діяльності підприємств АПК.

Пропонуємо для підприємств АПК розробити систему заходів з організації обліку та калькулювання витрат на агроінновацію, що сприятиме підвищенню якості продукції та рівня її конкурен-тоспроможності в умовах ринку. Вирішення вказаних проблем дасть змогу перейти на новий рівень організації обліку агроінноваційної діяльності та підвищить його аналітичність для прийняття рішень у системі управління підприємствами АПК.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

агроінновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, управлінський облік, оперативний контроль, підприємства АПК

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Андрушко, Р. П., 2017. Необхідність внутрішньогосподарського контролю інноваційних витрат в системі управління сільськогосподарським підприємством. Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропро-мислового виробництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2017 р. Харків: ХНАУ.
  • Андрушко, Р. та Мирончук, З., 2019. Доцільність інноваційного розвитку сільсько-господарського виробництва та оптимізації обліку і контролю. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 26, с. 119–123.
  • Дацій, О. І., 2008. Методичні основи дослідження інноваційного розвитку галузей сільсь-кого господарствпа. Агро Світ, 14, липень, с. 15–18.
  • Дідух, Д. М., 2012. Інновації як об’єкт обліку та аналізу. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2012. 1(2), с. 319–331.
  • Жук, В. М., 2011. Концептуальні підходи вирішення поверхневих та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності. Облік і фінанси АПК. 1, с. 36–39.
  • Кот, О. В., 2008. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення. Проблеми науки, 9. с. 30–37.
  • Про інноваційну діяльність: закон України від 04.07.2002 р. № 40-ІV із змінами та доповненнями, 2002. [online]. Доступно: http: //zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/40-15 [Дата звернення 2 жовтня 2020].
  • Садиков, М. А., 2002. Інноваційна діяльність та її сутність у сфері АПК. Економіка АПК, 1, с. 63–66.
  • Сіренко, Н. М., 2010. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України. Миколаїв.
  • Смулка, О., 2019. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств Львівської області: результати дослідження. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 26, с. 48–55.