Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 20-26

Категоріальні положення інформативно-інноваційних форм процесу використання природних ресурсів

Ю. Губар, д. т. н.
Ю. Хавар, к. т. н.
О. Гулько, к. е. н.
Національний університет «Львівська політехніка» https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.020

АНОТАЦІЯ

У сфері використовування природних і земельних ресурсів пріоритетним вважають та є розвиток соціально відповідального так званого партнерства, основною й першочерговою метою якого є зменшення певних негативних проявів та явищ ринкового механізму регулювання за участі бізнесу у розробці й реалізації державної соціально-економічної та екологічної політики, спрямованої на забезпечення курсу сталого розвитку країни. Сучасним основним інструментарієм державного впливу на хід та процеси у раціональному природокористуванні в регіонах є програмний та цільовий методи управління. Для балансування у розвитку певних еколого-економічних явищ та процесів доцільне впровадження інноваційних чинників і механізмів, розроблення адаптованих і гнучкіших до сучасних норм та умов важелів та інструментів стимулювання. Неабиякого значення при цьому набуває ефективна реалізація прав власності на природні земельні ресурси.

Важливою причиною негативних екологічних тенденцій є недооцінювання у реальній економічній вартості природних ресурсів та послуг, що призводить до їхнього надмірного споживання та забруднення середовища. При цьому екологозбалансований варіант на практиці та в економічній віддачі може програвати традиційним рішенням. Тому, враховуючи нагальну необхідність активізації економічного стимулювання в раціональному водокористуванні в Україні, підвищенні ресурсної ефективності у виробництві, екологічній стабілізації у певному контексті, для забезпечення сталого якісного розвитку запропоновано задіяння еколого-економічного методу в управлінні раціональним природокористуванням, який ґрунтується на економічній та екологічній зацікавленості усіх суб’єктів землевідносин.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

земля, земельні ресурси, раціональне природокористування, ресурсоощадні технології

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бистряков, І. К., 2012. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія, управління. Вісник НАН України, 7, с. 47–53.
 • Голян, В. А., 2009. Перспективи впровадження інститутів державно-приватного партнерства у сферу водокористування. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 3 (47), с. 117–123.
 • Губар, Ю. П. 2018. Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості. Доктор наук. Національний університет «Львівська політехніка».
 • Гулько, О. Р. 2015. Еколого-економічні детермінанти механізмів забезпечення сталого використання сільськогосподарських земель. Львів: Центр Європи.
 • Гулько, О. Р., Хавар, Ю. С., Сай, В. М. та Хавар, М. В., 2017. Оцінювання еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за матричним підходом. Збалансоване природокористування, 2, с. 124–127.
 • Дерябина, М., 2008. Государственно-частное партнерство: теория и практика. Вопросы экономики, 8, с. 61–77.
 • Драган, І. О., 2012. Екологічно-правові відносини у сфері природокористування в Україні. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів, 29-30 березня 2012 р.: у 2 т. Донецьк.
 • Драган, І. О., 2012. Методологічні підходи до управління природокористуванням в умовах структурних зрушень в Україні. Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Київ, с. 29–34.
 • Иванов, Н., 2008. Глобализация и общество: проблемы управления. Мировая экономика и международные отношения, 4, с. 3–13.
 • Про державно-приватне партнерство: Закон України, 2010. Відомості Верховної Ради України, 40, ст. 524.
 • Хвесик, М. А., Голян, В. А., Хвесик, Ю. М. та Демилюк, С. М. 2010. Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект. Луцьк: Твердиня.
 • Perovich, L. and Hulko, O., 2019. Monitoring the actual ecological end economic situation of agricultural land use in Ukraine. Geodesy and cartography, 68, 2, pp. 305–315.