Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 33-40

Тенденції розвитку економічного потенціалу підприємств сільських територіальних громад

Л. Лозінська, аспірантка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
К. Васьківська, д. е. н., професор
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ
Ю. Галімук, головний експерт відділу ринків
Антимонопольний комітет України https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.033

АНОТАЦІЯ

Розглянуто основні особливості формування та функціонування економічного потенціалу підпри¬ємств сільських територіальних громад. Підкреслено, що підприємство спроможне формувати, розкривати, розвивати та використовувати свій економічний потенціал лише для себе у відповідних соціально-економічних умовах, тобто економічний потенціал підприємства повинен бути спрямо¬ваний на зміцнення конкурентних позицій, які залежать від ключових чинників успіху, а саме: знання, вміння, мобільність, інноваційні технології, організація маркетингу, диверсифікація виробництва, асор¬тимент продукції. Економічний потенціал підприємства є реальною здатністю здійснювати цілеспрямовану виробничо-господарську діяльність, яка відповідає стратегії його розвитку. Виокремлено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на формування економічного потенціалу підприємства. Проведено аналіз функціонування основних, пріоритетних сфер економіки терито¬ріаль¬них громад. Зазначено, що характерною особливістю Івано-Франківської області є лісові землі. Саме лісові ресурси визначають пріоритетне місце лісового господарства в економіці сільських територіальних громад. Також вказано, що основним напрямом розвитку сільських територіальних громад є сільськогосподарське виробництво. Проаналізовано виробництво продукції сільського господарства у підприємствах сільських територіальних громад в розрізі адміністративних районів Івано-Франківської області, підкреслено, що лідерство мають такі адміністративні райони: Галицький, Калуський, Рогатинський, Городенківський, Снятинський. Доведено, що сільське госпо¬дарство як сфера економіки має вагомий вплив на розвиток і стабільність функціонування економіки досліджуваного регіону, забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Наголошено, що діагностика структури та використання економічного потенціалу підприємства дає змогу виявити резерви його нарощування, тобто визначити комплекс взаємопов’язаних, скоординованих виробничо-господарських заходів, що відповідають стратегії розвитку підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічний потенціал, підприємство, сільська територіальна громада, інвестиції, інновації, сталий розвиток

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Балацкий, О. Ф. 2006. Экономический потенциал административных и производственных систем. Сумы: Университетская книга.
 • Васьківська, К. В., Лозінська, Л. Д. та Галімук, Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості. Ефективна економіка, 5. [online]. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7858 [Дата звернення 05 липня 2020].
 • Васьківська, К. В., Науменко, В. В., Довбенко, А. Я. та Шуєва, Д. Д., 2019. Активізація підприємницької діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах різноукладності. Вісник ЛНАУ: економіка АПК, 26, с. 5–10.
 • Васьківська, К. В. та Децик, О. І. 2019. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС.
 • Костирко, Р. О., 2007. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб’єкта. Вісник Нац. університету «Львівська Політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 578, с. 141–145.
 • Прокопишак, В. Б., 2013. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Львів: Ліга-Прес.
 • Сабадирьова, А. Л. Організаційні основи інформаційної системи оцінки потенціалу промислового підприємства. [online]. Доступно: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/444/1/%D0%A1%D0%. pdf [Дата звернення 24 серпня 2020].
 • Савченко, В. Ф., 2009. Потенціал національної економіки України: Чернігів: ЧДІЕіУ.
 • Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2018 рік, 2019. Івано-Франківськ.
 • Шкроміда, Н. Я., 2011. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання. Економічний аналіз: зб. наук праць, 9 (1), с. 383–386.
 • Jeżak, J., 1990. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Łódź.