Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 41-51

Вплив синергетичного ефекту лісівництва і бджільництва на розвиток сільських територій Волинської області

А. Шворак, д. е. н., доцент
Д. Філюк, аспірант
Волинський національний університет імені Лесі Українки https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.041

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості формування ефективного розвитку сільських територій Волинської області в контексті використання синергетичного ефекту від лісової галузі та бджільництва. Встановлено, що основним чинником розвитку економічного потенціалу сільських територій Волинської області є комплексний підхід до оцінки наявного природно-ресурсного потенціалу та визначення кожної складової його ефективного використання. Зазначено вплив економічного ефекту від синергізму лісової галузі та бджільництва в частині зростання виробництва сільськогосподарської продукції та збільшення прибутку різних організаційно-правових форм на соціальний ефект в частині створення нових робочих місць на селі, що забезпечує зайнятість, сприяє подоланню бідності сільського населення. Здійснено аналіз функціонування бджільництва в розрізі основних показників господарської діяльності в Україні. Зазначено, що ефективного розвитку галузі досягли тільки в тих регіонах, де наявна достатня кількість бджолиних родин на один квадратний кілометр та є резерви кормових ресурсів, що дає змогу отримати максимальну продуктивність виробництва продукції з однієї бджолиної родини з мінімальними затратами. Розкрито досягнення, проблеми і завдання для подальшого ефективного розвитку бджільництва у Волинській області. Доведено, що найдешевший, найрезультативніший та екологічно чистий чинник зростання виробництва продукції бджільництва – це наявність достатніх кормових нектарних і пилкових ресурсів лісових територій. Визначено пріоритети ефективного розвитку лісової галузі та бджільництва на основі їхнього синергізму, вираженого у максимальному використанні бджільництвом природо-ресурсного потенціалу лісових площ. Запропоновано одним зі стратегічних напрямів досягнення цілей сталого розвитку сільських територій використати синергетичний ефект від поєднання природо-ресурсного потенціалу лісової галузі з бджільництвом, економічна ефективність якого формується на основі максимально повного задіяння обмежених ресурсів та є резервом збільшення виробництва продукції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

синергетичний ефект, лісова галузь, бджільництво, природно-ресурсний потенціал, сільські території, стратегія, фермерські господарства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Боднарчук, Г. Л., 2011. Становлення та розвиток бджільництва в Україні. Кандидат наук. Національна академія аграрних наук України. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека.
 • Бородіна, О. М., 2015. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні. Взаємо¬по-в’язаність сільського господарства і села як умова їх сталого розвитку. Київ: PERSE, с. 9–32.
 • Гончарук, О. та Заблоцький, А. 2018. Зелений ринок меду. Київ: Офіс ефективного регулювання.
 • Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку: Декларація Організації Об’єднаних Націй від 14 червня 1992 р. 1992. [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text [Дата звернення 30 жовтня 2020].
 • Клименкова, Е., Кушнир, Л. та Бачило, А. 1980. Медоносы и медосбор. Минск: Ураджай.
 • Лісовий кодекс України: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII 1994. [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text [Дата звернення 25 жовтня 2020].
 • Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI 2010. [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text [Дата звернення 25 жовтня 2020].
 • Поліщук, В. 2001. Бджільництво. Львів: Редакція журналу «Український пасічник».
 • Поліщук, В., Гайдар, В. та Корбут, О. 2012. Пасека. Київ: Обнова.
 • Пономарева, Е. 1967. Кормовая база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных растений. Москва: Колос.
 • Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1492-III 2000. [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14#Text [Дата звернення 25 жовтня 2020].
 • Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780. 2016. [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text [Дата звернення 25 жовтня 2020].
 • Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 449. 1996. [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-96-%D0%BF#Text [Дата звернення 30 жовтня 2020].
 • Христенко, О. А., 2010. Забезпечення ефективного розвитку бджільництва в аграрних підприємствах. Кандидат наук. Миколаївський державний аграрний університет.
 • Юровчик, В. Г, 2007. Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового господарства Волинської області. Кандидат наук. Львівський національний університет імені Івана Франка.