Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 1-2:3-10

Виробнича функція Кобба-Дуґласа як інструмент моделювання процесів соціально-політичного розвитку держави

Л. Войнича, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.003

АНОТАЦІЯ

Надано рекомендації щодо модернізації системи державотворення в контексті розвитку нації, національної ідеї, громадянського суспільства. Розглянуто проблему складності демократичного переходу до політично організованого, відповідального суспільства нової якості. Напрацьовано заходи щодо зростання рівня ділової активності та політичної участі громадян, забезпеченням їхніх прав і свобод, формуванням нової структури соціального простору, а відтак і економічного зростання. Встановлено кореляційний зв’язок між внутрішньосистемними чинниками, такими як: рівень корупції, рівень демократії, та їх вплив на рівень соціального благополуччя і процвітання держави (за основу обрано такі показники як стан економіки, бізнес, влада, освіта, охорона здоров’я, соціальний капітал, екологія, захищеність та персональна свобода громадян). На основі використання функції Кобба-Дуґласа доведено, що на процвітання нації показники рівня сприйняття корупції та рівня демократії чинять позитивний вплив.

Запропоновано спрямувати подальший розвиток державотворення на всебічне та безперервне вдосконалення детермінантів соціального благополуччя підвищенням рівня та якості життя населення, створенням умов для соціальної реалізації та розвитку людей, що передбачатиме розвиток національної ідеї, дотримуванням гуманістичних засад, створенням та підтримкою позитивного соціального клімату.

Розглянуто внутрішньоособистісний чинник українця як основу формування потенціалу нашої держави. Тобто для формування якісно нових, важливих детермінантів соціально-політичного благополуччя необхідна відповідна державна політика, спрямована на поступове покращання умов життя населення, формування задоволеності людей власним життям і формування на цій основі потенціалу розвитку не лише держави, а й кожної людини зокрема.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

управління, соціальне благополуччя, нація, розвиток, політика

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Гонта, С. В., 2017. Ментальні детермінанти розвитку національної економіки України. Науковий вісник «Полісся», 3, с. 152–158.
 • Гук, О., 2017. Українська ментальність як соціокультурний чинник формування публічного управління в Україні. Ефективність державного управління, 2017. 3 (52). с. 29–37.
 • Десять правил успішних націй: з яких країн виростають економічні «зірки», 2021. Економічна правда [online]. Доступно: epravda.com.ua [Дата звернення 11 травня 2021].
 • Кузьменко, В. П., 2017. Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів. Наукові записки НаУКМА: економічні науки, 2 (1), с. 75–80.
 • Лобань, Т., 2004. Особливості українського менталітету та його вплив на процес державного будівництва в Україні. Людина і політика, 4, с. 106–112.
 • Піддубна, Г. К., 2017. Застосування керованості лінійних диференціальних рівнянь із запізненням в економіці. Причорноморські економічні студії, 13, с. 184–187.
 • Ставицький, О. В. та Мозолевська, М. О., 2017. Використання нейронних мереж для прогнозування у фінансовій сфері. Актуальні проблеми економіки та управління, 11, с. 19–27.
 • Фадеєва, І. Г., Основні напрями удосконалення бізнес-процесів та сучасна методологія їх моделювання та регламентації на засадах нечіткої логіки. Економіка і держава, 11, с. 11–18.
 • Храмова, В., 1992. До проблеми української ментальності. Українська душа. Київ: Фенікс.
 • Шигун, М. М., 2007. Застосування математичних методів в економіці: специфіка, проблеми, перспективи. Вісник ЖДТУ: економічні науки, 1 (39), с. 425–433.
 • Corruption perception index, 2020. [online] Available at: https://www.transparency.org [Accessed 7 April 2021].
 • Democracy Index, 2020. [online] Available at: https://www.eiu.com/topic/democracyindex [Accessed 12 April 2021].
 • Legatum Prosperity Index, 2020. [online] Available at: https://www.prosperity.com [Accessed 12 April 2021].
 • Voinycha, L., Popivniak, R., 2020. Mentality management: mentality formation and strategy development. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 7 (2), р. 230–237.