Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:36-42

Економічний механізм регулювання землекористування

Л. Дудич, к. е. н., в. о. доцента
Г. Дудич, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.036

АНОТАЦІЯ

У наявній системі економічного механізму регулювання землекористування фактично не функціонують механізми природоохоронних, у тому числі землеохоронних, заходів, пільгового оподаткування та цінового заохочення еколого-конструктивної діяльності. Економічний механізм регулювання землекористування належить до групи економічних наук і супроводжується переважно такими методами економічних досліджень, як монографічний, графічний, балансовий, порівняльний, абстрактно-логічний. Досвід зарубіжних країн свідчить, що саме завдяки такому механізму можна досягти успіхів у системі раціонального землекористування. Система економічних важелів раціонального використання земель сільськогосподарського призначення має базуватися на вдосконаленні інструментів та регуляторів впливу на земельні відносини в аграрному секторі економіки за такими елементами: економічне стимулювання раціонального сільськогосподарського землекористування, формування інфраструктури ринку землі, підвищення ефективності державного контролю, державна фінансова підтримка сільгосптоваровиробників. Розглянувши зарубіжний досвід, бачимо, що уряд може використати свою владу для впливу на рішення щодо землекористування, застосовуючи податкову систему. Оподаткування можна застосовувати з різною метою: заохочення використання землі, досягнення екологічних цілей та охорони земель, сприяння зміні власності, прихильне ставлення до окремих типів інвестування. Також уряд застосовує владу, субсидіюючи певні цілі, такі як сприяння певним методам землекористування. Встановлено, що в багатьох розвинутих країнах основою збереження й відновлення земельних ресурсів, покращання навколишнього середовища, умов життя людини є раціональна організація агроландшафтів. У цьому напрямі прийнято спеціальні закони й законодавчо закріплено економічні механізми екологізації земельних відносин, що зобов’язує всіх землекористувачів дотримуватись цих вимог, незалежно від розмірів угідь. До таких механізмів належать, окрім зустрічних договорів між фермерами та державою, економічного стимулювання землекористувачів, такі, які в Україні тільки-но зароджуються: планування землекористування з виділенням екологічно чутливих районів; розроблення і впровадження комплексних програм, що враховують сільськогосподарські та екологічні аспекти використання землі; обмеження щодо строків проведення сільськогосподарських робіт, використання певної агротехніки, які обговорюють із землевласником до набуття ним права власності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічний механізм, раціональне землекористування, економічне стимулювання, податки, субсидії, економічні важелів прямого й непрямого впливів

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Балюк, С. А., Гапєєв, Л. В., 2016. Про захист ґрунтів під час оренди землі. Вісник аграрної науки, 2, с. 48–51.
  • Бодак, Г. І., 2012. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 22.6, с. 164–169.
  • Бородин, К., 2005. Финансирование общей сельскохозяйственной политики в Европейском Союзе. Международный сельскохозяйственный журнал, 3, с. 13–14.
  • Бутенко, Є. В. та Харитоненко, Р. А., 2017. Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 3, с. 93–99.
  • Грещук, Г. І., 2017. Світовий досвід функціонування землевпорядного механізму сталого використання сільськогосподарських земель. Збалансоване природокористування, 1, с. 99–104.
  • Емельянова, Т. А. та Новиков, Д. В., 2011. Опыт организации рационального природопользования в зарубежных странах. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 5, с. 58–72.
  • Курильців Р. М., 2007. Механізм формування раціонального використання і охорони земель на регіональному рівні: монографія. Львів: Каменяр.
  • Мартин, А., 2009. Економічне регулювання земельних відносин: як виправити недоліки? Землевпорядний вісник, 6, с. 22–29.
  • Олійник, О. В., 2006. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ.
  • Орел, С. А., 2016. Аналіз раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт, 9, с. 56–60.